SG1133 Mekanik I 9,0 hp

Mechanics I

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Övergripande mål

Studenten ska kunna:

 • Med utgångspunkt från ett konkret mekaniskt problem göra idealiseringar, och med motiveringar ställa upp (skapa) en matematisk modell, samt med matematiska och numeriska metoder analysera modellen och kritiskt granska resultatet.
 • Skilja på verklighet och teoretisk uppbyggnad. Samspelet mellan grundläggande observationer och modellbyggandet och axiom, postulat, teorem, lagar och följd-lagar.

Mätbara mål

Studenten ska kunna:

 • Definiera de grundläggande begreppen inom mekaniken och redogöra för sambanden mellan dem, så som hastighet, acceleration, massa, tid, kraft och kraftmoment.
 • Beskriva mekanikämnets struktur, formulera rörelselagarna och härleda sambanden mellan dem, t ex Newtons lagar för partiklar, inertialsystem, lagar för jämvikt av stela kroppar.
 • Identifiera och definiera typsystem av krafter och en mångfald av mer abstrakta mekaniska storheter (masscentrum, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, resultanter, impuls, impulsmoment, arbete, kinetisk och potentiell energi, konservativa och icke-konservativa krafter).
 • Kunna redogöra för centrala mekaniska fenomen (så som fritt fall, fri dämpad och odämpad harmonisk svängning, drivna svängningar, resonans, likformig cirkelrörelse, planetbanor, elastisk- och fullständigt oelastisk stöt, mm).
 • Bevisa abstrakta energi- och impulslagar utgående från Newtons lagar.
 • Analysera givna kraftsystem och förenkla dem till enklast möjliga form.
 • Beräkna krafter och jämviktsläge för ett mekaniskt system i vila.
 • Utgående från Newtons lagar samt kinematiska och geometriska samband ställa upp matematiska modeller för olika typer av partikelrörelse och göra beräkningar avseende denna rörelse.
 • Läsa in sig på en komponent eller ett system där kursens övriga innehåll är centralt för funktionen och framställa ett presentationsmaterial som effektivt introducerar komponenten eller systemet för personer på samma utbildningsnivå

Kursens huvudsakliga innehåll

Statik: Storheter, enheter och dimensioner, vektoralgebra och vektorgeometri, kraftgeometri inkl. resultant, kraftpar etc. Nödvändiga jämviktsvillkor, snittmetoder, möjlighetsvillkor, masscentrum.

Partikeldynamik: Partikelkinematik, i kartesiska koordinater, cylinderkoordinater, naturliga komponenter. Inertialsystem, krafter och Newtons lagar. Arbete, effekt, energi, konservativa krafter, kinetisk och potentiell energi. Centralrörelse. Lineära svängningar i en dimension: harmoniska, dämpade och påtvingade.

Partikelsystem: De grundläggande rörelsemängdslagarna.

Under kursen undervisas och övas problemformulering, modellering, idealisering samt kvantitativa och kvalitativa uppskattningar. Dessutom tränas grupparbete eftersom inlämningsuppgifterna normalt görs gruppvis. Den skriftliga kommunikativa förmågan tränas genom att återkoppling ges på inlämningsuppgifter, kontrollskrivningar och problemtentamen. Träning i engelska ges på olika sätt. Den relevanta engelska terminologin skall göras tillgänglig för studenten i undervisningen och i skriftlig form, i form av ordlista eller dylikt. Examination och träning på denna terminologi sker genom att vissa inlämningsuppgifter är formulerade på engelska.

Behörighet

Grundkurs i linjär algebra.

Grundkurs i envariabelanalys.

Grundläggande numeriska metoder.

Litteratur

Nicholas Apazidis, Mekanik, Studentlitteratur    

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Teoritentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Problemtentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

•           INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F

•           TEN1 - Teoritentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

•           TEN2 - Problemtentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

SCI/Mekanik

Kontaktperson

Christophe Duwig

Examinator

Christophe Duwig <duwig@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.