Hoppa till huvudinnehållet

SG1215 Strömningsmekanik 4,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan SG1215 (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studenten skall kunna

 • Härleda Navier-Stokes ekvationer och förklara innebörden av dess termer, inklusive spännings- och deformationshastighetstensorerna.
 • Beräkna strömningsfältet för ett antal s.k. exakta lösningar.
 • Kunna använda sig av strömfunktion och Bernoulli’s ekvation.
 • Kunna redogöra för och härleda gränsskiktsapproximationen av Navier-Stokes ekvationer, samt att kunna redogöra för likformighetslösningar till dessa.
 • Kunna beskriva fenomenet avlösning.
 • Kunna föreslå mätmetoder för att mäta hastigheten i ett strömmande medium.

Lärandemål

 • Studenten ska kunna formulera matematiska modeller av strömningsmekaniska fenomen, och göra relevanta approximationer av dessa.
 • Studenten ska för enkla fall kunna tillämpa de framtagna modellerna och kunna tolka resultatet.
 • Studenten ska tillägna sig en viss färdighet i att utföra strömningsmekaniska experiment.

Kursupplägg

Nio föreläsningar om två timmar vardera, fem övningar om två timmar vardera samt en laboration.

Laborationen kommer att spela en central roll i kursen. Syftet med laborationen är att belysa existensen av likformighetslösningar i gränsskikt genom vindtunnelmätningar. Mätningarna kommer att genomföras i ett relativt tidigt skede under kursen, precis efter det att Navier-Stokes ekvationer härletts. Vid laborationstillfället kommer studenterna att samla in en mängd data som de sedan får analysera efter det att de tillgodogjort sig teorin för det laminära gränsskiktet. Laborationsrapporten skall innehålla härledningen av likformighetsekvationen för ett allmänt gränsskikt, en numerisk lösning av ekvationen samt en direkt jämförelse mellan de experimentella och teoretiska resultaten.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Eftersom denna kurs är en tilläggskurs till baskurserna I mekanik, SG1130 och SG1113, är dessa eller motsvarande kurser ett förkunskapskrav.

Dessutom rekommenderas följande kurser inom basblocket för F: SF1602, SF1603, SF1604, SK1102, DN1240, SF1629 och SI1140, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kundu & Cohen, Fluid Mechanics, Academic Press, 2008, föreläsningsanteckningar samt labb-pek.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

•                LAB1 – Laboration/Laborationsrapport, 1,0 hp, betygsskala : P, F

•                TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Övriga krav för slutbetyg

(TEN1; 3 hp), (LAB1; 1 hp) Tentamensmoment med problem som examinerar färdigheter i problemlösning och tillämpning av matematiska metoder. Fullgjord laboration efter vilken en laborationsrapport lämnas in och godkänns.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Shervin Bagheri

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG1215

Ges av

SCI/Mekanik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Erik Lindborg