Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SG1801 Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan SG1801 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Snittkrafter
 • Hookes lag
 • Axialbelastade stänger. Fackverk
 • Normal och skjuvspänningarna i böjda balkar
 • Vridning av balkar med cirkulärt tvärsnitt
 • Nedböjning för böjda balkar
 • Systematisk superposition. Kraftmetodik
 • Balkknäckning
 • Kvalitativ analys av fackverk, balkar och ramar

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna rita N V M diagram samt beräkna spänningarna och deformationerna för enkla bärande balkar, ramar och stångsystem.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SG1107 Mekanik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

En skriftlig problemtentamen på hela kursen. (TENA; 4,5 hp). Godkända övningsuppgifter (ÖVNA; 3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

 
 
 

Kontaktperson

Arne Nordmark