Hoppa till huvudinnehållet

SG2010 Projektkurs i teknisk mekanik 15,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SG2010 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Project that is conducted individually or in group of maximum two students. The project should focus on analysis and simulation of problems in engineering mechanics.

Lärandemål

After the course the participant should be able to:

  1. Apply knowledge and skills from previous courses, in particular in Engineering Mechanics.
  2. Formulate and specify problems in engineering mechanics and apply different methods of solution to these as well as judge the relevance of different methods.
  3. Study independently with the aim of consolidating and deepening of already acquired knowledge in engineering mechanics.
  4. Present solutions of complex and basic engineering mechanics problems in a written technical report with demands on content, structure and use of language.
  5. Present the work orally in a professional way.
  6. Explain the basics of some general engineering attributes such as ethics, career planning and entrepreneurship.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/ Engelska 6 

The courses SE1025 FEM for engineering applications or SG1220 Fluid mechanics for engineers or similar courses on finite elements or fluid mechanics.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 15,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Project examination: PRO1 - Project, 15.0 credits, grade scale: A, B, C, D, E, FX, F

Övriga krav för slutbetyg

Project work (PROJ; 15 university credits).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG2010

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Philipp Schlatter (pschlatt@mech.kth.se)

Övrig information

The project and the report are defined together with the designated supervisor and examiner.