SG2010 Projektkurs i teknisk mekanik 15,0 hp

Project Course in Engineering Mechanics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Project that is conducted individually or in group of maximum two students. The project should focus on analysis and simulation of problems in engineering mechanics.

Lärandemål *

After the course the participant should be able to:

  1. Apply knowledge and skills from previous courses, in particular in Engineering Mechanics.
  2. Formulate and specify problems in engineering mechanics and apply different methods of solution to these as well as judge the relevance of different methods.
  3. Study independently with the aim of consolidating and deepening of already acquired knowledge in engineering mechanics.
  4. Present solutions of complex and basic engineering mechanics problems in a written technical report with demands on content, structure and use of language.
  5. Present the work orally in a professional way.
  6. Explain the basics of some general engineering attributes such as ethics, career planning and entrepreneurship.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

The courses SE1025 FEM for engineering applications or SG1220 Fluid mechanics for engineers or similar courses on finite elements or fluid mechanics.

Rekommenderade förkunskaper

C

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 15,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Project examination: PRO1 - Project, 15.0 credits, grade scale: A, B, C, D, E, FX, F

Övriga krav för slutbetyg *

Project work (PROJ; 15 university credits).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Philipp Schlatter

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG2010

Ges av

SCI/Mekanik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Philipp Schlatter (pschlatt@mech.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

The project and the report are defined together with the designated supervisor and examiner.