Hoppa till huvudinnehållet

SG2122 Kontinuummekanik 6,0 hp

Tensorer, elastiska material och fluider, konstitutiva relationer.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan SG2122 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Tensorer i ortogonala koordinater, speciellt cartesiska. Infinitesimal och ändlig deformation. Hamiltons princip. Linjärt elastiska material. Balkdynamik som tillämpning på Hamiltons princip. Elastiska (ideala) fluider; linjära och ickelinjära ljudvågor. Ändlig elasticitet. Dissipativa material (linjärt irreversibel teori); energikonservation och entropiolikhet. Newtonska fluider.

Lärandemål

Ge en gemensam grund för fluiders mekanik (strömningsmekanik) och soliders (hållfasthetslära) samt deras koppling till tillämpningarna.

Efter att ha studerat denna kurs ska teknologen kunna

 • tensorberäkningar
 • ställa upp ekvationerna för elastiska material och solider och lösa dem i enkla fall

Mer konkret ska teknologen kunna

 • använda indexmetoden, matrismetoden och invarianta metoden för tensorberäkningar
 • ställa upp grundläggande deformationer som vridning, skjuvning, torsion, böjning.
 • Ställa upp och i enkla fall lösa ekvationerna för linjär elasticitet och för newtonska fluider
 • Redogöra också med ekvationer för grundläggande experiment för att mäta elasticitetskonstanter för en isotrop solid
 • Förstå mekanismen för en ljudvåg i en fluid och elastiska vågor i en solid, ta fram ekvationerna lösa dem i några enkla fall
 • en översikt om ickenewtonska fluider

Genom att läsa kontinuummekanik ska teknologen

 • få en stabil teoretisk bas för att behandla elastiska solider och newtonska fluider
 • få ett samband mellan mekanik för solider och fluider.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/ Engelska 6 

Mekanik och matematik i åk 1 och 2. Gärna kurs i något av: analytisk mekanik, hållfasthetslära, strömningslära; ej obligatoriskt.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter (INL1;5 hp). Tentamen (TEN1;4,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd