SG2122 Kontinuummekanik 6,0 hp

Continuum Mechanics

Tensorer, elastiska material och fluider, konstitutiva relationer.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Ge en gemensam grund för fluiders mekanik (strömningsmekanik) och soliders (hållfasthetslära) samt deras koppling till tillämpningarna.

Efter att ha studerat denna kurs ska teknologen kunna

 • tensorberäkningar
 • ställa upp ekvationerna för elastiska material och solider och lösa dem i enkla fall

Mer konkret ska teknologen kunna

 • använda indexmetoden, matrismetoden och invarianta metoden för tensorberäkningar
 • ställa upp grundläggande deformationer som vridning, skjuvning, torsion, böjning.
 • Ställa upp och i enkla fall lösa ekvationerna för linjär elasticitet och för newtonska fluider
 • Redogöra också med ekvationer för grundläggande experiment för att mäta elasticitetskonstanter för en isotrop solid
 • Förstå mekanismen för en ljudvåg i en fluid och elastiska vågor i en solid, ta fram ekvationerna lösa dem i några enkla fall
 • en översikt om ickenewtonska fluider

Genom att läsa kontinuummekanik ska teknologen

 • få en stabil teoretisk bas för att behandla elastiska solider och newtonska fluider
 • få ett samband mellan mekanik för solider och fluider.

Kursens huvudsakliga innehåll

Tensorer i ortogonala koordinater, speciellt cartesiska. Infinitesimal och ändlig deformation. Hamiltons princip. Linjärt elastiska material. Balkdynamik som tillämpning på Hamiltons princip. Elastiska (ideala) fluider; linjära och ickelinjära ljudvågor. Ändlig elasticitet. Dissipativa material (linjärt irreversibel teori); energikonservation och entropiolikhet. Newtonska fluider.

Behörighet

Mekanik och matematik i åk 1 och 2. Gärna kurs i något av: analytisk mekanik, hållfasthetslära, strömningslära; ej obligatoriskt.

Litteratur

Kompendium av L. Söderholm.
Lai, Rubin Krempl: Intro. To Continuum Mechanics, 3rd ed, Butterworth-Heinemann.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter (INL1;5 hp). Tentamen (TEN1;4,5 hp).

Ges av

SCI/Mekanik

Examinator

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.