SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp

Vehicle Aerodynamics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen skall ge en introduktion till fordonsaerodynamik samt en fördjupning av deltagarnas strömningstekniska kunskaper tillämpade på fordon.

Efter att ha studerat denna kurs sak teknologen kunna

 • analysera strömningsfälten kring olika fordon
 • uppskatta aerodynamiska krafter på ett fordon
 • analysera och kritisera givna konstruktionslösningar samt ge förslag på god aerodynamisk design
 • genomföra en experimentell bestämning av motståndet på ett fordon

Kursens huvudsakliga innehåll

Översiktlig genomgång av grundläggande strömningsmekanik. Gränsskikt och vorticitet. Strömning kring strömlinjeformade kroppar. Strömning kring trubbiga kroppar. Aerodynamiska krafter på vägfordon: utvärdering av krafter och möjligheter att kontrollera dessa. Designaspekter med avseende på extern och intern strömning i fordon. Under kursen kommer seminarier att ges inom följande områden: experimentella och numeriska metoder inom fordonsaerodynamiken, tävlingsbilars aerodynamik, bussar och lastbilars aerodynamik.

Behörighet

Kursens uppläggning förutsätter att en grundläggande strömnings-mekanikkurs som SG1217 (för T), SG1220 (för M), SG1223 (för F) eller motsvarande har inhämtats.

Litteratur

Meddelas vid kursstart. Läsåret 05/06 användes Barnard, R.H., Road Vehicle Aerodynamic Design - An introduction, 2:nd edition 2001, MechAero Publishing, ISBN 0-9540734-0-1.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 0,8, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,2, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 2,2 hp), projekt/hemuppgift (PROJ; 3 hp) samt godkända laborationer (LAB1; 0.8 hp).

Ges av

SCI/Mekanik

Kontaktperson

Alessandro Talamelli

Examinator

Henrik Alfredsson <hal@kth.se>

Övrig information

MEK: SG2211 är villkorligt valfri för fördjupningen Mekanik.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.