Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SG2211 Fordonsaerodynamik 6,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för TTEMM, TJVTM, samt lärarutbildning och andra program från årskurs 3 under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, fordonsteknik, åk 1, Villkorligt valfri

Masterprogram, järnvägsteknik, åk 1, Villkorligt valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, Valfri

Masterprogram, teknisk mekanik, åk 1, TEMC, Villkorligt valfri

Perioder

P4 (6,0 hp)

Varaktighet

2025-03-17
2025-06-02

Studietakt

33%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Anmälningskod

61437

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Kontaktperson

Alessandro Talamelli (atal@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SG2211 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Översiktlig genomgång av grundläggande strömningsmekanik. Gränsskikt och vorticitet. Strömning kring strömlinjeformade kroppar. Strömning kring trubbiga kroppar. Aerodynamiska krafter på vägfordon: utvärdering av krafter och möjligheter att kontrollera dessa. Designaspekter med avseende på extern och intern strömning i fordon. Under kursen kommer seminarier att ges inom följande områden: experimentella och numeriska metoder inom fordonsaerodynamiken, tävlingsbilars aerodynamik, bussar och lastbilars aerodynamik.

Lärandemål

Kursen skall ge en introduktion till fordonsaerodynamik samt en fördjupning av deltagarnas strömningstekniska kunskaper tillämpade på fordon.

Efter att ha studerat denna kurs sak teknologen kunna

  • analysera strömningsfälten kring olika fordon
  • uppskatta aerodynamiska krafter på ett fordon
  • analysera och kritisera givna konstruktionslösningar samt ge förslag på god aerodynamisk design
  • genomföra en experimentell bestämning av motståndet på ett fordon

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursens upplägg förutsätter att en grundläggande strömnings-mekanikkurs som SG1217 (för T), SG1220 (för M), SG1223 (för F) eller motsvarande har inhämtats.

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laboration, 0,8 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 2,2 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 2,2 hp), projekt/hemuppgift (PROJ; 3 hp) samt godkända laborationer (LAB1; 0.8 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Alessandro Talamelli (atal@kth.se)