Hoppa till huvudinnehållet

SG2870 Icke - linjära finita elementmetoder 7,0 hp

The course gives the basic knowledge in finite element methods for solving geometrically non-linear problems.

The course covers the following:

 • geometrical non-linear 2D bars, 2D beams and plane elements
 • different strain and stress measures
 • incremental solutions and convergence criteria
 • path following procedures
 • linearised and non-linear stability analyses
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan SG2870 (HT 2007–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Geometrical non-linear 2D bars, 2D beams and plane elements
 • Different strains and stresses
 • Total and updated lagrangian formulations.
 • von Mises plasticity in one and two dimensions for beam and plane elements
 • Incremental solutions and convergence criteria
 • Path following procedures
 • Linearised and non-linear stability analyses

Lärandemål

After the course, students should be able to

 • derive basic non-linear 2D bars, 2D beams and plane elements using the total and updated lagrangian formulations.
 • implement von Mises plasticity in one and two dimensions for beam and plane elements.
 • implement displacements and arc-length path following procedures
 • use the commercial fem package ANSYS to analyse non-linear problems

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

The course supposes previous knowledge in finite element theory.

Rekommenderade förkunskaper

Kurs i linjär finit elementanalys och kunskaper i Matlab-programmering

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Lecture notes.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Oral examination (TEN1, 4 university credits).
Exercises (ÖVN1, 3 university credits)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Arne Nordmark

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SG2870

Ges av

SCI/Mekanik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Arne Nordmark

Övrig information

Slutexaminationen är en muntlig tentamen