Hoppa till huvudinnehållet

SH1005 Elektromagnetism och ljus 3,0 hp

Detta är en 3 hp. påbyggnadskurs för de OPEN-teknologer som har läst kursen i Miljöfysik och Miljökemi. 

Den här kursen är webbaserad men vi kommer att ha räknestugor och räkneövningar som är salsbundna. Deltagande i dessa rekommenderas varmt! Tid och plats kommer att meddelas på kursens hemsida

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan SH1005 (HT 2007–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar kring elektromagnetism och elektromagnetisk strålning, ljus, första hand

 • Coulombs lag, elektrisk laddning
 • Elektrisk fältstyrka, potential, fältet kring en elektrisk dipol
 • Elektriskt flöde, Gauss sats
 • Ledare, dielektrika
 • Elektrostatiska fältets energi
 • Strömmar och strömkällor
 • Ohms, Kirschoffs och Joules lagar
 • Mätning av ström, spänning och motstånd
 • Biot-Savats Lag
 • Magnetiskt moment och fält
 • Jordmagnetiska fältet
 • Induktion och magnetiska fältets energi
 • Växelström, effekt, trefas växelström
 • Elektromagnetiska svängningar och elektromagnetisk strålning

Lärandemål

Efter kursen skall Du ha fått dina grundläggande kunskaper elektromagnetism och strålning befästa och fördjupade. Du skall ha fått en plattform för vidare studier inom fysiken och angränsande områden. Detta gäller speciellt hur problem inom området kan lösas med hjälp av metoder och teorier från fysiken och matematiken. Kursen skall också ha gett Dig grundläggande förståelse för hur olika processer samverkar och kan kvantifieras.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen omfattar 3 hp vilka erhålles genom att skriva en godkänd tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH1005

Ges av

Huvudområde

Fysik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jonas Strandberg (jostran@kth.se)

Övergångsbestämmelser

Det kommer att ges två tillfällen att skriva tentamen innan kursen helt är avvecklad.

Ett VT2020 och ett HT2020