SH2302 Kärnfysik 8,0 hp

Nuclear Physics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P3 (8,0 hp)

 • Anmälningskod

  20060

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 5

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Bo Cederwall <bc@kth.se>

 • Lärare

  Bo Cederwall <bc@kth.se>

 • Målgrupp

  Study Abroad Programme

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om atomkärnans fysik, ökad förståelse för mikrokosmiska fenomen och grundläggande fysikaliska principer samt demonstrera hur våra kunskaper inom detta område genom olika tillämpningar kan användas i människans tjänst. Kursen syftar också till att ge erfarenhet av avancerad kärnfysikalisk instrumentering, mätteknik och databehandling. Efter genomgången kurs bör studenten ha erhållit:

 • Grundläggande kunskaper om atomkärnors egenskaper.
 • Kännedom om principerna för de olika växelverkningarna i en atomkärna.
 • Kunskap om hur atomkärnan beskrivs med olika modeller av kvantmekanisk natur.
 • Kunskap om kvantmekaniska beskrivningar av olika sönderfalls- och reaktionsprocesser.
 • Kunskap om begränsningarna i olika modellbeskrivningar.
 • Förmåga att utläsa och förstå data från diagram och figurer inom vetenskaplig litteratur, samt använda dessa data för att göra beräkningar och dra självständiga slutsatser.
 • Kunskap om principerna för joniserande strålnings växelverkan med materia och hur dessa kan utnyttjas för att detektera och identifiera olika typer av partiklar.
 • Kunskap om strålskydd och biologiska effekter av joniserande strålning.
 • Kunskap om de viktigaste kärnfysikaliska tillämpningarna inom teknik och medicin.
 • Goda laborativa färdigheter med användande av avancerad kärnfysikalisk instrumentering.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kärnkrafterna och nukleonernas struktur. Nukleonväxelverkan. Deutronen. Kärnstabilitet. Översikt av kärnmodeller. Kärnsönderfall (radioaktivitet). Kärnreaktioner. Kärnfysikaliska fenomen inom astrofysik (nukleosyntes, stjärnprocesser) Joniserande strålnings växelverkan och absorption i olika material. Principer för detektion av joniserande strålning. Acceleratorer och deras användningsområden. Kärnenergi (fission och fusion). Nuklearmedicin. Materialanalys och andra tillämpningar.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper: Modern fysik SH1009 eller liknande kurser.

Litteratur

Exempel på lämplig kurslitteratur:

K. Krane, Introductory Nuclear Physics, J. Wiley & Sons, 1988
N.A. Jelley, Fundamentals of Nuclear Physics, Oxford University Press, 1990
S.S.M. Wong, Introductory Nuclear Physics, 2nd Ed., J. Wiley& Sons, 1998.

Föreläsningsanteckningar.
Laborationshandledningar.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp). Laborationer (LAB1; 4 hp) som redovisas skriftligt.

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Kontaktperson

Bo Cederwall, cederwall@nuclear.kth.se

Examinator

Bo Cederwall <bc@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.