Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SH2302 Kärnfysik 8,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60224

Rubriker med innehåll från kursplan SH2302 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kärnkrafterna och nukleonernas struktur. Nukleonväxelverkan. Deutronen. Kärnstabilitet. Översikt av kärnmodeller. Kärnsönderfall (radioaktivitet). Kärnreaktioner. Kärnfysikaliska fenomen inom astrofysik (nukleosyntes, stjärnprocesser) Joniserande strålnings växelverkan och absorption i olika material. Principer för detektion av joniserande strålning. Acceleratorer och deras användningsområden. Kärnenergi (fission och fusion). Nuklearmedicin. Materialanalys och andra tillämpningar.

Lärandemål

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om atomkärnans fysik, ökad förståelse för mikrokosmiska fenomen och grundläggande fysikaliska principer samt demonstrera hur våra kunskaper inom detta område genom olika tillämpningar kan användas i människans tjänst. Kursen syftar också till att ge erfarenhet av avancerad kärnfysikalisk instrumentering, mätteknik och databehandling. Efter genomgången kurs bör studenten ha erhållit:

 • Grundläggande kunskaper om atomkärnors egenskaper.
 • Kännedom om principerna för de olika växelverkningarna i en atomkärna.
 • Kunskap om hur atomkärnan beskrivs med olika modeller av kvantmekanisk natur.
 • Kunskap om kvantmekaniska beskrivningar av olika sönderfalls- och reaktionsprocesser.
 • Kunskap om begränsningarna i olika modellbeskrivningar.
 • Förmåga att utläsa och förstå data från diagram och figurer inom vetenskaplig litteratur, samt använda dessa data för att göra beräkningar och dra självständiga slutsatser.
 • Kunskap om principerna för joniserande strålnings växelverkan med materia och hur dessa kan utnyttjas för att detektera och identifiera olika typer av partiklar.
 • Kunskap om strålskydd och biologiska effekter av joniserande strålning.
 • Kunskap om de viktigaste kärnfysikaliska tillämpningarna inom teknik och medicin.
 • Goda laborativa färdigheter med användande av avancerad kärnfysikalisk instrumentering.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Modern fysik

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp). Laborationer (LAB1; 4 hp) som redovisas skriftligt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bo Cederwall, cederwall@nuclear.kth.se