SH2302 Kärnfysik 8,0 hp

Nuclear Physics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kärnkrafterna och nukleonernas struktur. Nukleonväxelverkan. Deutronen. Kärnstabilitet. Översikt av kärnmodeller. Kärnsönderfall (radioaktivitet). Kärnreaktioner. Kärnfysikaliska fenomen inom astrofysik (nukleosyntes, stjärnprocesser) Joniserande strålnings växelverkan och absorption i olika material. Principer för detektion av joniserande strålning. Acceleratorer och deras användningsområden. Kärnenergi (fission och fusion). Nuklearmedicin. Materialanalys och andra tillämpningar.

Lärandemål *

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om atomkärnans fysik, ökad förståelse för mikrokosmiska fenomen och grundläggande fysikaliska principer samt demonstrera hur våra kunskaper inom detta område genom olika tillämpningar kan användas i människans tjänst. Kursen syftar också till att ge erfarenhet av avancerad kärnfysikalisk instrumentering, mätteknik och databehandling. Efter genomgången kurs bör studenten ha erhållit:

 • Grundläggande kunskaper om atomkärnors egenskaper.
 • Kännedom om principerna för de olika växelverkningarna i en atomkärna.
 • Kunskap om hur atomkärnan beskrivs med olika modeller av kvantmekanisk natur.
 • Kunskap om kvantmekaniska beskrivningar av olika sönderfalls- och reaktionsprocesser.
 • Kunskap om begränsningarna i olika modellbeskrivningar.
 • Förmåga att utläsa och förstå data från diagram och figurer inom vetenskaplig litteratur, samt använda dessa data för att göra beräkningar och dra självständiga slutsatser.
 • Kunskap om principerna för joniserande strålnings växelverkan med materia och hur dessa kan utnyttjas för att detektera och identifiera olika typer av partiklar.
 • Kunskap om strålskydd och biologiska effekter av joniserande strålning.
 • Kunskap om de viktigaste kärnfysikaliska tillämpningarna inom teknik och medicin.
 • Goda laborativa färdigheter med användande av avancerad kärnfysikalisk instrumentering.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Rekommenderade förkunskaper: Modern fysik SH1009 eller liknande kurser.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Exempel på lämplig kurslitteratur:

K. Krane, Introductory Nuclear Physics, J. Wiley & Sons, 1988
N.A. Jelley, Fundamentals of Nuclear Physics, Oxford University Press, 1990
S.S.M. Wong, Introductory Nuclear Physics, 2nd Ed., J. Wiley& Sons, 1998.

Föreläsningsanteckningar.
Laborationshandledningar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 4,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

En skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp). Laborationer (LAB1; 4 hp) som redovisas skriftligt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Bo Cederwall

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH2302

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Huvudområde *

Fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bo Cederwall, cederwall@nuclear.kth.se