SH2314 Medicinsk avbildning, signaler och system 7,5 hp

Medical Imaging, Signals and Systems

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen behandlar de fysiska, matematiska och tekniska aspekter av medicinska bildsystem från en signaler-och-system utgångspunkt. Bildgivande modaliteter omfattas av:

 • Projektionsröntgen
 • Datortomografi (CT)
 • Scintigrafi inlusive SPECT
 • Positronemissionstomografi (PET)
 • Ultraljud (kort)
 • Magnetresonanstomografi (MRT) (kort)

Numeriska metoder för att kvantifiera prestandan hos medicinska bildhanteringssystem presenteras. Utformningen av medicinska bildhanteringssystem innebär vanligtvis ett antal avvägningar som involverar parametrar såsom: kontrast, rumslig upplösning, brus, bildinsamlingstid, storlek och kostnad. Det är ett viktigt mål för kursen att ge en förståelse av relationerna mellan dessa parametrar.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förklara de fysiska och tekniska principerna bakom olika typer av strålningsdetektorer och avbildningsmetoder.
 • Använda signaler och system metoder för att beskriva och bedöma kvaliteten på ett avbildningssystem.
 • Förståelse för Fourier rymdens representation av bilder.
 • Använda fysiken för absorption och skapande av strålning tillsammans med geometrierna hos de olika avbildningsmetoderna för att lösa numeriska problem.
 • Utföra bildrekonstruktion för datortomografi för enkla fall och förstå sinogrammets representation av bilder.

Krav på studenten är att kunna använda ett matematisk programmeringsspråk såsom MATLAB för inlämningsuppgifter och laborationer.

För att kvalificera sig för de högsta betygen ska studenten också visa förmåga att:

 • Identifiera fysiska och tekniska begränsningar för nuvarande medicinska bildhanteringssystem.
 • Tillämpa kunskaper om avbildningsmetoder från kursen på nya avbildningstekniker.
 • Lösa medicinsk bildbehandlings problem som rör statistik och sannolikhetsteori.
 • Visa förståelse för sambandet mellan bildkvalitetsmått (t ex PSF, MTF, NPS, SNR) och den slutliga bilden.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Rekommenderade förkunskaper: Fouriertransformer samt numerisk analys med Matlab eller liknande programmeringsspråk.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Jerry L. Prince, Jonathan M. Links, "Medical Imaging Signals and Systems", 1st Edition (2009) or 2nd Edition (2014)

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  En skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp) och laborationer, inklusive obligatoriskt deltagande i besök på sjukhuset (LAB 1; 3 hp). Inlämningsuppgifter under kursen ger bonuspoäng för tentamen.

  Övriga krav för slutbetyg *

  Godkänt betyg i alla kursens delmoment

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Chong Qi

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb SH2314

  Ges av

  SCI/Fysik

  Huvudområde *

  Teknisk fysik

  Utbildningsnivå *

  Avancerad nivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Chong Qi (chongq@kth.se)

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Övrig information

  Denna kurs ersätter SH2310