SH2402 Astrofysik 6,0 hp

Astrophysics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Observationsteknik, strålningstransport, stjärnbildning och utveckling och
storskalig struktur i universum, astrostatistik

Lärandemål *

Efter genomgången kurs skall teknologen kunna

 • Redogöra för hur grundläggande astrofysikaliska observationer och mätningar genomförs.   Planera och genomföra enklare observationer samt utvärdera resultatet och föreslå förbättringar.
 • Beskriva de fysikaliska processerna för hur strålning transporteras genom materia och i universum.  Förklara hur absorptions och emissionslinjer uppkommer och hur de kan användas i analys.
 • Utifrån fysikaliska resonemang förklara huvudstadierna i olika stjärntypers utveckling.
 • Redogöra för observationer av universums storskaliga struktur samt reflektera över teorier för strukturbildning i universum på både stora och små skalor.
 • Beskriva olika tekniker för detektion av exoplanter.
 • Beskriva grunderna i astrostatistik och lösa relaterade problem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Rekommenderade förkunskaper: Fysikens matematiska metoder och ev. Kvantfysik eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Karttunen et al., Fundamental Astronomy

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • ANN1 - Observation, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp)
Observation (ANN1; 1 hp)
Seminarium (SEM1; 1 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Felix Ryde

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH2402

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Huvudområde *

Fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Felix Ryde: fryde@kth.se, Josefin Larsson josla@kth.se, Tanja Nymark: tanja@particle.kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.