Hoppa till huvudinnehållet

SH2402 Astrofysik 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SH2402 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Observationsteknik, strålningstransport, stjärnbildning och utveckling och
storskalig struktur i universum, astrostatistik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall teknologen kunna

 • Redogöra för hur grundläggande astrofysikaliska observationer och mätningar genomförs.   Planera och genomföra enklare observationer samt utvärdera resultatet och föreslå förbättringar.
 • Beskriva de fysikaliska processerna för hur strålning transporteras genom materia och i universum.  Förklara hur absorptions och emissionslinjer uppkommer och hur de kan användas i analys.
 • Utifrån fysikaliska resonemang förklara huvudstadierna i olika stjärntypers utveckling.
 • Redogöra för observationer av universums storskaliga struktur samt reflektera över teorier för strukturbildning i universum på både stora och små skalor.
 • Beskriva olika tekniker för detektion av exoplanter.
 • Beskriva grunderna i astrostatistik och lösa relaterade problem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Fysikens matematiska metoder och ev. Kvantfysik eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • ANN1 - Observation, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp)
Observation (ANN1; 1 hp)
Seminarium (SEM1; 1 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH2402

Ges av

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Felix Ryde: fryde@kth.se, Josefin Larsson josla@kth.se, Tanja Nymark: tanja@particle.kth.se