SH2402 Astrofysik 6,0 hp

Astrophysics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall teknologen kunna

 • Redogöra för hur grundläggande astrofysikaliska observationer och mätningar genomförs.   Planera och genomföra enklare observationer samt utvärdera resultatet och föreslå förbättringar.
 • Beskriva de fysikaliska processerna för hur strålning transporteras genom materia och i universum.  Förklara hur absorptions och emissionslinjer uppkommer och hur de kan användas i analys.
 • Utifrån fysikaliska resonemang förklara huvudstadierna i olika stjärntypers utveckling.
 • Redogöra för observationer av universums storskaliga struktur samt reflektera över teorier för strukturbildning i universum på både stora och små skalor.
 • Beskriva olika tekniker för detektion av exoplanter.
 • Beskriva grunderna i astrostatistik och lösa relaterade problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Observationsteknik, strålningstransport, stjärnbildning och utveckling och
storskalig struktur i universum, astrostatistik

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper: Fysikens matematiska metoder och ev. Kvantfysik eller motsvarande.

Litteratur

Karttunen et al., Fundamental Astronomy

Examination

 • ANN1 - Observation, 1,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp)
Observation (ANN1; 1 hp)
Seminarium (SEM1; 1 hp)

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Kontaktperson

Felix Ryde: fryde@kth.se, Josefin Larsson josla@kth.se, Tanja Nymark: tanja@particle.kth.se

Examinator

Felix Ryde <fryde@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2008.