SH2605 Strålskadefysik i materia 6,0 hp

Radiation Damage in Materials

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • Förklara och kvantifiera hur några typer av strålningsspektra genererar punktdefekter i en kristall, samt hur dessa ger upphov till olika materialskador som härdning, svällning och försprödning.
 • Tillämpa statistisk mekanik och kinetisk teori för att förutsäga jämviktsegenskaper och diffusionsrater för punktdefekter och exempelvis legeringskomponenter
 • Med utgångspunkt från en vetenskaplig frågeställning genomföra datorexperiment, t.ex. atomistiska simuleringar och ratteorisimuleringar, som beskriver olika aspekter av struktur eller kinetik hos kristalldefekter, samt analysera resultaten
 • Tolka några viktiga typer av experiment, kvalitativt och eventuellt kvantitativt, i termer av atomistiska processer

Kursens huvudsakliga innehåll

Mekanismer för generering av punktdefekter

Härdning, svällning och försprödning

Löslighet

Diffusion

Klusterbildning

Molekylärdynamik, Monte Carlo & ratteori

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande kunskaper i fasta tillståndets fysik.

Litteratur

G.S. Was, Fundamentals of radiation materials science, Metals and Alloys, Springer 2007.

Examination

 • LAB1 - Datorlaboration med rapport, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Datorlaboration med muntlig redovisning, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Räkneuppgifter, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Skriftlig tentamen

Datorlaboration med skriftlig rapport

Datorlaboration med muntlig redovisning

Räkneuppgifter

Kursbetyget viktas med 50% från räkneövningarna och 50% från den skriftliga tentamen.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Pär Olsson, polsson@kth.se

Examinator

Pär Olsson <polsson@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.