Hoppa till huvudinnehållet

SH2609 Kärnbränslecykeln 6,0 hp

Målet med kursen är att göra deltagarna förtrogna med industriella processer och anläggningar för tillverkning av kärnbränsle samt hantering av använt kärnbränsle.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan SH2609 (HT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Besök i urangruva, på kärnbränslefabrik samt anläggningar för hantering av använt kärnbränsle

Lärandemål

Målet med kursen är att göra deltagarna förtrogna med industriella processer och anläggningar för tillverkning av kärnbränsle samt hantering av använt kärnbränsle.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kurser i reaktorfysik (SH2600) samt reaktorteknologi (SH2702), eller motsvarande kunskaper

Rekommenderade förkunskaper

Kurser i reaktorfysik (SH2600) samt reaktorteknologi (SH2702), eller motsvarande kunskaper.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • FÄLT - Studiebesök, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektrapport, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM2 - Seminarium, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Hemuppgifter, skriftlig rapport samt avslutande seminarium

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Janne Wallenius

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH2609

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Janne Wallenius (janwal@kth.se)

Övrig information

Ersätter SH2607.