SH2706 Uthållig energiomvandlingsteknik 9,0 hp

Sustainable Energy Transformation Technologies

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Teknisk fysik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenter kunna:

 • Förklara driftsprinciper för olika kända energiomvandlingstekniker.
 • Förklara principer för design och beskriva huvudkomponenter i kommersiellt fungerande energiomvandlingssystem.
 • Gör balans mellan energi, entropi och exergi av sådana system.
 • Analysera större miljöeffekter av sådana system.
 • Utföra förenklade ekonomiska analyser av sådana system.
 • Förklara principer för att utföra livscykelanalyser av sådana system.
 • Jämföra systemen med varandra när det gäller hållbarhet, tillförlitlighet, ekonomi och säkerhet.

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursens första delen  kommer alla kända energiomvandlingstekniker att beskrivas kortfattat. Huvudsyftet är att förklara principerna för driften av sådana tekniker, deras fördelar och nackdelar, nödvändiga naturresurser, tillgången till sådana resurser, samt framtida potential och huvudutmaningar. (3 föreläsningar)
I det andra delen kommer de energiomvandlingssystem som används idag i kommersiell drift att beskrivas mer i detalj, inklusive presentationer av deras konstruktioner och deras huvudkomponenter. (5 föreläsningar)
Den tredje delen av kursen kommer att behandla tillämpningen av konserveringslagar och termodynamikens huvudsatser för att analysera systemen. I synnerhet kommer energi-, entropi- och exergibalanser att demonstreras och deras konsekvenser kommer att diskuteras. (7 föreläsningar, 3 övningar)
Kursens fjärde och sista delen kommer att ägnas åt analyser av olika viktiga aspekter och parametrar i systemen, såsom miljöeffekter, ekonomi, livscykel, hållbarhet, tillförlitlighet och säkerhet. (7 föreläsningar, 2 övningar)

Behörighet

Kandidat-nivå med en bakgrund motsvarande kurser i termodynamik (9 hp), värmeöverföring (6 hp) och strömningsmekanik (6 hp).

Rekommenderade förkunskaper

kandidat-nivå med en bakgrund motsvarande kurser i termodynamik (9 hp), värmeöverföring (6 hp) och strömningsmekanik (6 hp).

Litteratur

kompendium

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Hemuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkänt betyg på den skriftlig tentamen (6 hp) samt hemuppgifter (3 hp)

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Henryk Anglart (henryk@kth.se)

Examinator

Henryk Anglart <henryk@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.