Hoppa till huvudinnehållet

SH2706 Uthållig energiomvandlingsteknik 9,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SH2706 (HT 2018–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I kursens första delen  kommer alla kända energiomvandlingstekniker att beskrivas kortfattat. Huvudsyftet är att förklara principerna för driften av sådana tekniker, deras fördelar och nackdelar, nödvändiga naturresurser, tillgången till sådana resurser, samt framtida potential och huvudutmaningar. (3 föreläsningar)
I det andra delen kommer de energiomvandlingssystem som används idag i kommersiell drift att beskrivas mer i detalj, inklusive presentationer av deras konstruktioner och deras huvudkomponenter. (5 föreläsningar)
Den tredje delen av kursen kommer att behandla tillämpningen av konserveringslagar och termodynamikens huvudsatser för att analysera systemen. I synnerhet kommer energi-, entropi- och exergibalanser att demonstreras och deras konsekvenser kommer att diskuteras. (7 föreläsningar, 3 övningar)
Kursens fjärde och sista delen kommer att ägnas åt analyser av olika viktiga aspekter och parametrar i systemen, såsom miljöeffekter, ekonomi, livscykel, hållbarhet, tillförlitlighet och säkerhet. (7 föreläsningar, 2 övningar)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenter kunna:

 • Förklara driftsprinciper för olika kända energiomvandlingstekniker.
 • Förklara principer för design och beskriva huvudkomponenter i kommersiellt fungerande energiomvandlingssystem.
 • Gör balans mellan energi, entropi och exergi av sådana system.
 • Analysera större miljöeffekter av sådana system.
 • Utföra förenklade ekonomiska analyser av sådana system.
 • Förklara principer för att utföra livscykelanalyser av sådana system.
 • Jämföra systemen med varandra när det gäller hållbarhet, tillförlitlighet, ekonomi och säkerhet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidat-nivå med en bakgrund motsvarande kurser i termodynamik (9 hp), värmeöverföring (6 hp) och strömningsmekanik (6 hp).

Rekommenderade förkunskaper

kandidat-nivå med en bakgrund motsvarande kurser i termodynamik (9 hp), värmeöverföring (6 hp) och strömningsmekanik (6 hp).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

kompendium

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Hemuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt betyg på den skriftlig tentamen (6 hp) samt hemuppgifter (3 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Profile picture Henryk Anglart

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SH2706

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Henryk Anglart (henryk@kth.se)