SI1121 Termodynamik 6,0 hp

Thermodynamics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Olika former av energi, ideala och icke-ideala gaser, kinetisk gasteori, svartkroppsstrålning, energitransport genom ledning och strålning, entalpi och entropi, termodynamikens huvudsatser, adiabatiska processer, Carnot-processen, värme- och kylmaskiner, kretsprocesser, fasövergångar. Fysikaliska modeller och deras giltighet, dimensionsanalytiska resonemang, felanalys och kvalitativa uppskattningar. Hållbar utveckling ur ett energiperspektiv.

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs bör du kunna:

TEN1:

 • Lösa analytiska problem på nedanstående kursinnehåll och presentera en klar lösning med ett korrekt svar.
 • Tillämpa den termodynamiska teorin på vardagsproblem.
 • Besitta kunskap om termodynamiska modeller samt inse deras begränsningar.
 • Göra kvalitativa uppskattningar och analyser, speciellt med inriktning mot energiaspekter av hållbar utveckling

 PRO1:       

 • Skriva en ingenjörsmässig uppsats om ett tekniskt tema nyttjande en klar paragrafstruktur.
 • Hålla en datorunderstöd muntlig presentation inför delklass med ett teknisk tema fokuserat på att förmedla ett klart buskap till publiken.

LAB1:

 • Framgångsrikt genomföra termodynamiska experiment följande instruktionerna i lab PM.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Obligatorisk för åk1 (F) åk 2 (CL), kan ej läsas av andra studenter.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • O. Beckman, G. Grimvall, B. Kjöllerström och T. Sundström, "Energilära", Liber 2005. 
 • Young & Freedman, University Physics, chapter 17-20
 • Exempelsamling, teoretisk fysik. KTH.
 • Grimvall, G., Basic skills in physics and engineering science, teoretisk fysik, KTH, 2006
 • Laborationsinstruktioner.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämnings uppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Målsättningen är att den skriftliga tentamen skall innehålla många uppgifer som är direkt kopplade till vardagsfenomen och hållbar utveckling ur ett energiperspektiv.

Övriga krav för slutbetyg *

En skriftlig tentamen i termodynamik (TEN1; 4 hp) samt godkänd inlämningsuppgift (INL1) och  laborationer (LAB1; 1 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mats Wallin

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SI1121

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Huvudområde *

Fysik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Wallin (wallin@kth.se)