SI1121 Termodynamik 6,0 hp

Thermodynamics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Fysik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (5,0 hp), P2 (1,0 hp)

 • Anmälningskod

  51482

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  AlbaNova

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Mats Wallin <wallin@kth.se>

 • Lärare

  Mats Wallin <wallin@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för CTFYS

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs bör du kunna:

TEN1:

 • Lösa analytiska problem på nedanstående kursinnehåll och presentera en klar lösning med ett korrekt svar.
 • Tillämpa den termodynamiska teorin på vardagsproblem.
 • Besitta kunskap om termodynamiska modeller samt inse deras begränsningar.
 • Göra kvalitativa uppskattningar och analyser, speciellt med inriktning mot energiaspekter av hållbar utveckling

 PRO1:       

 • Skriva en ingenjörsmässig uppsats om ett tekniskt tema nyttjande en klar paragrafstruktur.
 • Hålla en datorunderstöd muntlig presentation inför delklass med ett teknisk tema fokuserat på att förmedla ett klart buskap till publiken.

LAB1:

 • Framgångsrikt genomföra termodynamiska experiment följande instruktionerna i lab PM.

Kursens huvudsakliga innehåll

Olika former av energi, ideala och icke-ideala gaser, kinetisk gasteori, svartkroppsstrålning, energitransport genom ledning och strålning, entalpi och entropi, termodynamikens huvudsatser, adiabatiska processer, Carnot-processen, värme- och kylmaskiner, kretsprocesser, fasövergångar. Fysikaliska modeller och deras giltighet, dimensionsanalytiska resonemang, felanalys och kvalitativa uppskattningar. Hållbar utveckling ur ett energiperspektiv.

Behörighet

Obligatorisk för åk1 (F) åk 2 (CL), kan ej läsas av andra studenter.

Litteratur

 • O. Beckman, G. Grimvall, B. Kjöllerström och T. Sundström, "Energilära", Liber 2005. 
 • Young & Freedman, University Physics, chapter 17-20
 • Exempelsamling, teoretisk fysik. KTH.
 • Grimvall, G., Basic skills in physics and engineering science, teoretisk fysik, KTH, 2006
 • Laborationsinstruktioner.

Examination

 • INL1 - Inlämnings uppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Målsättningen är att den skriftliga tentamen skall innehålla många uppgifer som är direkt kopplade till vardagsfenomen och hållbar utveckling ur ett energiperspektiv.

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen i termodynamik (TEN1; 4 hp) samt godkänd inlämningsuppgift (INL1) och  laborationer (LAB1; 1 hp).

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Kontaktperson

Mats Wallin (wallin@kth.se)

Examinator

Mats Wallin <wallin@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.