SI1122 Termodynamik 5,0 hp

Thermodynamics

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Termodynamik: Energiuppskattningar, ideala och icke-ideala gaser, kinetisk gasteori, energitransport genom ledning och strålning, entalpi och entropi, termodynamikens huvudsatser, Carnot-processen, värme- och kylmaskiner. Fysikaliska modeller och deras giltighet, dimensionsanalytiska resonemang, felanalys och kvalitativa uppskattningar

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs skall du på del 1

 • kunna redogöra för begreppet energi och hur den kan lagras och omvandlas mellan olika former.
 • inse hur termodynamiken kan kopplas till vardagslivets erfarenheter.
 • besitta kunskap om modeller som beskriver termodynamiska tillstånd, samt inse deras begränsningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Obligatorisk för CL2

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

 • O. Beckman, G. Grimvall, B. Kjöllerström och T. Sundström, "Energilära", Liber 2005. 
 • Young & Freedman, University Physics, chapter 17-20
 • Exempelsamling, teoretisk fysik. KTH.
 • Grimvall, G., Basic skills in physics and engineering science, teoretisk fysik, KTH, 2006
 • Laborationsinstruktioner.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

En skriftlig tentamen i termodynamik (TEN1; 4 hp) samt laborationer (LAB1; 1 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mats Wallin

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SI1122

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Wallin (wallin@kth.se)