SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 3,0 hp

Mathematical Methods in Physics, Additional Course

Variationskalyl, greensfunktioner och numeriska metoder med tillämpningar inom teoretisk fysik.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Tensor- och vektoranalys i allmänna rum. Tangent- och dualvektorer. Den metriska tensorn. Lagranges och Hamiltons formuleringar av klassisk mekanik. Noethers sats. Rörelsekonstanter.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs skall en student kunna

  • Använda tensoranalys för att koordinatoberoende kunna ställa upp och analysera fysikaliska samband
  • Använda Lagranges och Hamiltons formalismer inom klassisk mekanik för att dra slutsatser om olika fysikaliska system och hur dessa beter sig
  • Inom Lagranges och Hamiltons formalismer redogöra för hur rörelsekonstanter uppkommer samt tillämpa dessa för att analysera fysikaliska system

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Rekommenderade förkunskaper: De två inledande årens kurser i matematik och vektoranalys eller motsvarande kunskaper. Läses parallellt med eller efter SI1140.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

G. Sparr and A. Sparr, Kontinuerliga system,  Studentlitteratur, Lund (2000) och tillhörande Övningsbok.

Ytterligare material kommer att kunna nås via kurshemsidan.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN2 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänd sluttentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Edwin Langmann

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SI1142

Ges av

SCI/Fysik grundutbildning

Huvudområde *

Fysik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

SI2170 Kvantfysik
SI2380 Kvantmekanik fk
SI2360 Analytisk mekanik och klassisk fältteori
SI2370 Relativitetsteori

Kontaktperson

Edwin Langmann (langmann@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med SI2215.