Hoppa till huvudinnehållet

SI1142 Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 3,0 hp

Variationskalyl, greensfunktioner och numeriska metoder med tillämpningar inom teoretisk fysik.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SI1142 (VT 2016–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Tensor- och vektoranalys i allmänna rum. Tangent- och dualvektorer. Den metriska tensorn. Lagranges och Hamiltons formuleringar av klassisk mekanik. Noethers sats. Rörelsekonstanter.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall en student kunna

  • Använda tensoranalys för att koordinatoberoende kunna ställa upp och analysera fysikaliska samband
  • Använda Lagranges och Hamiltons formalismer inom klassisk mekanik för att dra slutsatser om olika fysikaliska system och hur dessa beter sig
  • Inom Lagranges och Hamiltons formalismer redogöra för hur rörelsekonstanter uppkommer samt tillämpa dessa för att analysera fysikaliska system

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Rekommenderade förkunskaper: De två inledande årens kurser i matematik och vektoranalys eller motsvarande kunskaper. Läses parallellt med eller efter SI1140.

Rekommenderade förkunskaper

De två inledande årens kurser i matematik och vektoranalys eller motsvarande kunskaper. Läses parallellt med eller efter SI1200.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

G. Sparr and A. Sparr, Kontinuerliga system,  Studentlitteratur, Lund (2000) och tillhörande Övningsbok.

Ytterligare material kommer att kunna nås via kurshemsidan.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN2 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd sluttentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SI1142

Ges av

Huvudområde

Fysik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

SI2170 Kvantfysik
SI2380 Kvantmekanik fk
SI2360 Analytisk mekanik och klassisk fältteori
SI2370 Relativitetsteori

Kontaktperson

Edwin Langmann (langmann@kth.se)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med SI2215.