Hoppa till huvudinnehållet

SI1146 Vektoranalys 4,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SI1146 (VT 2017–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Begrepp inom vektoranalys och deras fysikaliska tillämpningar: nabla-operatorn, integralsatser och potentialteori. Tensorer med tillämpningar från exempelvis elektrodynamik och kontinuummekanik. Speciella vektorfält och deras betydelse inom fysikalisk modellering. Modellering med hjälp av vektoranalys. Symmetribegrepp med relation till grundläggande gruppteori och dess betydelse inom fysiken

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall en student kunna

 • Använda sig av vektoranalys för att beskriva och analysera fysikaliska system
 • Kunna modellera och formulera grundläggande fysikaliska problem inom exempelvis elektromagnetism och strömningsmekanik med hjälp av vektoranalys
 • Beskriva olika fysikaliska situationer där singulära vektorfält uppkommer samt använda dessa för att beskriva fysikaliska system
 • Tillämpa tensoranalys på grundläggande fysikaliska problem inom exempelvis hållfasthetslära
 • Använda sig av symmetrier och grundläggande gruppteori för att dra slutsatser om fysikaliska system

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Rekommenderade förkunskaper:
För att kunna tillgodogöra sig kursmaterialet rekommenderas att studenterna tidigare läst följande kurser eller tillgodogjort sig motsvarande kunskaper på annat sätt:

 • SF1672 Linjär algebra
 • SF1673 Analys i en variabel
 • SF1674 Flervariabelanalys

Rekommenderade förkunskaper

SF1673 och SF1672 

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur bestäms av Institutionen för Teoretisk Fysik och meddelas studenterna via kurshemsidan senast fyra veckor innan kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SI1146

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Edwin Langmann (langmann@kth.se)