Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SI1155 (VT 2018–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Översikt över teoretiska fysikens områden, problem, tillämpningar och förenande begrepp.
 • Analytisk mekanik och sambandet med kvantmekanik.
 • Kvantmekanikens postulat och sannolikhetstolkning.
 • Analys av viktiga problem med lösning av Schrödingerekvationen.
 • Kvantmekanikens matematiska grund.
 • Approximativa metoder med exempel.
 • Numeriska lösningar.
 • Mångpartikelsystem, fermioner och bosoner.
 • Inledning till statistisk mekanik.
 • Tillämpning på nanostrukturer, kvantdatorer, mm.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för teoretiska fysikens områden, problem, och metoder.
 • Ställa upp viktiga modeller inom kvantfysik och statistisk mekanik samt beskriva vanliga tillämpningar där modellerna är användbara.
 • Tillämpa teorin för att formulera och lösa fysikaliska problem med de metoder som ingår i kursen.
 • Använda approximativa metoder och numeriska metoder för att lösa kvantmekaniska problem samt utvärdera metodernas för och nackdelar samt deras noggrannhet.
 • Utföra härledningar av viktiga resultat som ingår i kursen

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Rekommenderade förkunskaper: Kunskaper i fysik motsvarande modern fysik (SH1014) och fysikens matematiska metoder (SI1200)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bestäms av institutionen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

A-E betyg på TEN 1 och Pass på LAB1

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mats Wallin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SI1155

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mats Wallin (wallin@kth.se)