Inför kursvalSI1200 Fysikens matematiska metoder 4,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Fysikaliska problem som leder till olika typer av differentialekvationer, t.ex. vågekvationen, Laplaces ekvation och Poissons ekvation. Variabelseparation i kartesiska, cylindriska och sfäriska koordinater. Besselfunktioner, legendrepolynom och klotytefunktioner. Inledande teori och tillämpning av greenfunktionsmetoder inom fysiken. Variationskalkyl och fysikalisk modellering med hjälp av energiprinciper.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs skall en student kunna:

 • Formulera problem i termer av partiella differentialekvationer utifrån grundläggande fysikaliska frågeställningar
 • Använda utveckling i egenfunktioner som verktyg för att lösa uppställda problem som förekommer i exempelvis kvantmekanik och elektromagnetism
 • Definiera och i grundläggande fall applicera greenfunktioner på fysikaliska problem som exempelvis diffusion och vågutbredning
 • Analysera fysikaliska problem med hjälp av variationsprinciper och energiresonemang

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Rekommenderade förkunskaper: För att kunna tillgodogöra sig kursmaterialet rekommenderas att studenterna tidigare läst följande kurser eller tillgodogjort sig motsvarande kunskaper på annat sätt:

 • Analys i en variabel
 • Analys i flera variabler
 • Linjär algebra
 • Vektoranalys (SI1146)

Det rekommenderas även att första delen av kursen Diff och trans samt komplexvärda funktioner har lästs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen bestäms av institutionen för teoretisk fysik och meddelas studenterna via kurshemsidan senast fyra veckor innan kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänt betyg på TEN1 - Tentamen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Edwin Langmann

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SI1200

Ges av

SCI/Fysik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Edwin Langmann (langmann@kth.se)