SI1410 Grundläggande modellering inom bioteknologi 6,0 hp

Basic Modeling in Biotechnology

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Celler: Förökning, växelverkan, diffusion, neuroner, biopolymerer. System och sjukdom. Genetics och Genomics.

Lärandemål *

  1. Skapa enkla modeller för system av relevans inom bioteknologin såsom exempelvis produktbildning vid bakterieodling, metaboliska processer i  cellen och proteinväxelverkan.
  2. Lösa dessa modeller både analytiskt och numeriskt genom att framförallt använda kursmaterialets Matlab koder med egna editeringar.
  3. Visualisera lösningarna grafiskt.
  4. Analysera och diskutera rimligheten i resultaten.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kunskaper motsvarande Envariabelanalys, Algebra och geometri, SF1524 Grundläggande numeriska metoder och programmering.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

1. Ronald W. Shonkwiler, James Herod: Mathematical Biology: An Introduction with Maple and Matlab.

2. Joan Mata-Alvarez, David A. Mitchell: Mathematical modeling in Biotechnology

3. Erich Steiner: The Chemistry Math Book

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationsuppgift 1, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LAB2 - Laborationsuppgift 2, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Genomförda laborationer och godkänd skriftlig tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Lucie Delemotte

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SI1410

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Lucie Delemotte (lucied@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.