Hoppa till huvudinnehållet

SI2360 Analytisk mekanik och klassisk fältteori 7,5 hp

”Analytisk mekanik och klassisk fältteori” är en avancerad kurs i klassisk mekanik som går ut på att lära sig Lagranges och Hamiltons formalismer samt deras tillämpningar inom några viktiga exempel för både klassiska (dvs. icke-kvantiserade) och relativistiska system. Vidare skall man lära sig några moderna matematiska verktyg, vilka är användbara inom både klassisk och modern fysik såsom allmän relativitetsteori.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SI2360 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Analytisk mekanik: Hamiltons princip. Lagranges ekvationer. Hamiltons kanoniska ekvationer. Kanoniska transformationer och Hamilton-Jacobis ekvation. Galileo vs. Lorentzsymmetri. Noether sats. Linjära system (små oscillationer). 

Matematiska verktyg: Differentialgeometri (inledning). Inledande gruppteori. Symplektisk geometri. Poissonparenteser.

Fysikaliska tillämpningar:

Icke-relativistisk mekanik: integrabla vs. chaotiska system. Exempel.  

Relativistisk mekanik: partiklar i ett yttre elektromagnetiskt fält och Coulombproblemet. Partikel i gravitationsfält.

Klassisk fältteori: Strängar och membran. Maxwells ekvationer.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall du kunna:

  • använda Lagranges och Hamiltons formalismer på specifika exempel.
  • analysera viktiga ekvationer inom klassisk fysik.
  • lösa specifika problem med hjälp av metoder inom analytisk mekanik.
  • tillämpa de matematiska verktyg som har utvecklats under kursens gång.
  • analysera ekvationer inom och tillämpa klassisk fältteori. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Mekanik, fortsättningskurs

Fysikens matematiska metoder

SG1113

SI1146

SI1200

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TEN2 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

TEN1 DelA  motsvara SI1142. 

Om du har poäng i SI1142 så kan du inte få poäng i TEN1 DelA, och du kan få TEN1 DelA tillgodoräknad genom att transferera dina poäng från SI1142 till SI2360. 

Man kan bara göra TEN1 DelA och få resultatet registrerad som SI1142. 

SI2360 kan ej ingå i examen tillsammans med SI1142.

Övriga krav för slutbetyg

TEN1 DelA - 3,0 hp

TEN1 DelB - 1,5 hp

TEN2 - Tentamen, 3,0 hp

TEN1 Del A motsvarar innehållet i SI1142. 

TEN1 Del A och Del B är normalt skriftliga och examineras samtidigt. TEN2 är normalt muntlig.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SI2360

Ges av

Huvudområde

Fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Teoretisk fysik kurser inom physik master program

Kontaktperson

Mattias Blennow