Hoppa till huvudinnehållet

SK2301 Optisk fysik, tilläggskurs 3,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan SK2301 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kromatiska och monokromatiska aberrationer och deras effekter.Metoder för att minimera aberrationseffekter.Hantering av ett optiskt designprogram.

Lärandemål

Teknologen ska efter genomgången kurs kunna:

  • använda ett anvisat optiskt designprogram för analys och enklare design av optiska system.
  • förutsäga, och, för på problemet lämpligt sätt åtgärda, optiska aberrationer i givna situationer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående studerande krävs: 120 hp inom teknik och naturvetenskap eller motsvarande samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper:
SK2300 (Optisk fysik, 6 hp) eller motsvarande kunskaper är starkt rekommenderat för att klara kursen.

Rekommenderade förkunskaper

SK2300 (Optisk fysik, 6 hp) eller motsvarande kunskaper är starkt rekommenderat för att klara kursen.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Hecht, E., Optics, Addison Wesley (aktuell upplaga anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart).

Manual för det designprogram som används (anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter (INL1; 3 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Val Zwiller

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2301

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Se ovan under mål.

Kontaktperson

Val Zwiller (zwiller@kth.se)

Övrig information

Kursen bedrivs genom självverksamhet med inbokade handledningstillfällen med examinator.