SK2330 Optisk design 6,0 hp

Optical Systems Design

När det handlar om optik får man alltför ofta höra: "Och så finns det aberrationer, med det tar vi inte på den här kursen". Det här är kursen där vi tar oss an aberrationerna, inklusive hur de påverkar bilkvaliten och enkla sätt att minska dem.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Geometrisk optik, aberrationer, utvärdering av optiska system, numerisk optimering av optiska system, metoder för optisk design

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs ska du kunna

  • Tillämpa geometrisk optik, såsom linsformler, strålritning eller ray-tracing, för att utvärdera optiska system.
  • Identifiera och beräkna tredje ordningens Seidel-aberrationer och första ordningens kromatiska aberrationer, samt minimera dessa med hjälp av standardmetoder.
  • Beskriva verktyg för utvärdering av optiska system (t. ex. MTF, PDF, spot diagrams eller aberrationskoefficienter) och använda dessa för att bedömma om ett optiskt system är lämpligt för sin uppgift.
  • Använda kommersiella datorprogram för att analysera och optimera optiska system.
  • Diskutera olika metoder inom optisk design.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

För fristående studerande krävs: 120 hp inom teknik och naturvetenskap eller motsvarande samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper:
Optisk fysik SK2300, eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Optisk fysik SK2300, eller motsvarande kunskaper.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anslås på kursens hemsida senast en månad före kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LABA - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig tentamen (TEN1; 4,0 hp, betygsskala A-F) avgör betyg. En laboration och fem datoruppgifter ska fullgöras (LAB1; 2 hp, betygsskala P/F).

Betyg på hel kurs kräver godkänt betyg på samtliga moment och bestäms utifrån betyget på den skrifliga tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anna Burvall

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2330

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde *

Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anna Burvall (anna.burvall@biox.kth.se)

Övrig information

Kursen ges i LP2 jämna år (2014, 2016, ...)