Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SK2350 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Allmän mätteknik och felanalys repetition, fotometri, detektorer, holografisk mätteknik, telecentriska system, perspektiv, hastighets och flödesmätningar, optiska fibrer och fibersensorer, interferometri

Lärandemål

Målet är att med tidigare genomgångna kurser i optik och vågrörelselära som bakgrund fördjupa valda avsnitt av den moderna optiska fysiken med hänsyn till de speciella aspekter som man möter vid mättekniska tillämpningar inom industri och forskning. Efter genomgången kurs skall eleverna ha goda förutsättningar för att kunna:

  • identifiera fysikaliskt betingade mätproblem där optiken i vid mening kan komma in;
  • bedöma härav framtvingade mättekniska kompromisser och även kunna genomföra vissa, enklare mätuppgifter.

Vidare har kursen som mål att skapa personlig kontakt mellan studenten och arbetsmarknaden för civilingenjörer med specialisering mot optik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För att bli antagen till kursen krävs grundläggande kunskaper i klassisk optik SK1120 (Vågrörelselära, 6 hp) och SK2300 (Optisk fysik, 6 hp) eller motsvarande.
Utöver detta rekommenderas SK2301 (Optisk fysik tilläggskurs, 3 hp).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendier och utdelat material.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter (INL1; 6 hp, betygsskala P/F).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Michael Fokine

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2350

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde

Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Michael Fokine (mf@laserphysics.kth.se)