SK2370 Synintryckens fysik 6,0 hp

Physics of Visual Impressions

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Repetition av grundläggande optik.

Ögats optik, ackomodation, adaption och konvergens. Olika metoder för 3D-illusion.

Våglängd och färg. Färgrymder och färgmätning. Färg hos ljuskällor och pigment. Additiv och subtraktiv färgblandning

Fotometri och belysning. Projektorer, spotar och strålkastare.

Kameror och bildregistrering. Kvalitetsmått på avbildning. Elektronisk bildregistrering och aliasing.

Lärandemål *

Kursens huvudsyften är att vidareutveckla synintrycksbaserad fysik från grundkursen i fysik. Teknologen ska efter kursen kunna:

  • Rimlighetsbedöma synintrycksbaserade specifikationer
  • Läsa tekniska vetenskapliga artiklar på svenska och engelska
  • Initiera och leda arbete med synintrycksrelaterade egenskaper hos produkter i den profession man valt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Rekommenderade förkunskaper: SK1112 (Elektromagnetism och vågrörelselära, 9 hp) eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar från kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • RED1 - Redovisning, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Examinationen bygger på två delar:
Artikel om teknisk nyhet på engelska eller annat ickesvenskt språk ska kondenseras till en presentation tänkt att hållas inför ickeingenjörer. Redovisas som föredragning inför andra teknologer (RED1; 2 hp, betygsskala P/F).
Muntlig tentamen där bredd och helhetssyn på ämnet redovisas inför examinator (TEN1; 4 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ulf Göran Manneberg

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2370

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde *

Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Göran Manneberg (goran.manneberg@biox.kth.se)