SK2380 Teknisk fotografi 8,0 hp

Technical Photography

Kursen ska ge teoretisk bakgrund till, och praktisk erfarenhet inom, fotografins grunder och några av dess tillämpningar.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Optisk avbildning. Fotografiska objektiv. Fotometri. Kamerans beståndsdelar och funktion. Fotografisk film. Digitalkameror. Elektroniska bildsensorer. Tonreproduktion. Färgfotografi. Framställning av pappersbilder. Bildteknik med röntgen, UV och IR. Höghastighetsfotografi. Kvalitetsmått för bilder.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • praktiskt använda både analoga och digitala kameror för att lösa en fotografisk uppgift. Detta inbegriper val av lämpliga objektiv och inställningar för att erhålla önskat perspektiv, skärpedjup och exponering.
 • framkalla svartvit film samt framställa pappersbilder från både film och digitala bildfiler
 • bedöma och kvantifiera fotografiska systems bildkvalitet vad gäller skärpa, tonreproduktion och brus
 • färglärans grunder, vara förtrogen med begrepp som färgtemperatur och färgkoordinater, samt kunna utnyttja denna kunskap i praktisk fotografi
 • bedöma hur hög pixeltäthet som behövs vid digital fotografi för att undvika bildstörningar och andra kvalitetsförluster
 • praktiskt använda höghastighetsvideo för att kvantitativt studera snabba förlopp
 • praktiskt använda utrustning för infrarödfotografi, samt ha kännedom om hur man utnyttjar röntgen, ultraviolett och värmestrålning för bildalstring.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Rekommenderade förkunskaper:
Grundläggande vågrörelselära: Intensitet, brytning, interferens, diffraktion.
Geometrisk optik: Strålgång i tunna linser och linssystem.
Matematik: Differential- och integralkalkyl i en variabel. Räknelagar för logaritmer.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

K. Carlsson: Teknisk fotografi, KTH

Laborationsanvisningar

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laborationer, 5,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F), samt godkända laborationer (LAB1; 5 hp, betygsskala P/F).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Linda Lundström

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2380

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde *

Fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Linda Lundström (linda.lundstrom@biox.kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kursen är öppen för studenter från samtliga program vid KTH.