Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSK2401 Elektrooptik 6,0 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan SK2401 (HT 2010–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Elektromagnetisk vågteori, laserresonatorn, lasertyper, ickelinjär optik, elektrooptisk modulation, detektorer, akustooptisk modulation och faskonjugering.

Lärandemål

Deltagarna skall efter kursen ha sådan förståelse för och kunskap om lasrar, elektrooptik och icke-linjär optik att de med hjälp av erforderlig litteratur självständigt skall kunna lösa praktiska eller teoretiska problem uppställda inom områdena.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående studerande krävs: 120 hp inom teknik och naturvetenskap eller motsvarande samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper:
Kunskaper i optik motsvarande SK2300 Optisk fysik.

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper i optik motsvarande SK2300 Optisk fysik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

A. Yariv, Quantum electronics, John Wiley & Sons (aktuell upplaga anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Inlämningsuppgifter, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter (INL1; 6 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Katia Gallo

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2401

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde

Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Katia Gallo, gallo@kth.se , tel 0737 65 23 15

Övrig information

kursen kan komma att ställas in om det är färre än 5 studenter