Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSK2403 Tillämpad fotonik 6,0 hpAdministrera Om kursen

Kursen behandlar funktionsprinciper och konstruktionsprinciper för olika fotoniska komponenter i det synliga och de infraröda våglängdsområdena. Flera av dessa komponenter, såsom halvledarlasrar, detektorer, IR- och kamera-sensorer och displayer, utgör grunden vårt moderna informationssamhälle. Andra områden som behandlas, såsom LED-belysning och solceller har också en stor inverkan på vårt moderna vardagsliv när det gäller energibesparing.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SK2403 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar funktionsprinciper och konstruktionsprinciper för olika fotoniska komponenter i det synliga och de infraröda våglängdsområdena vilka möjliggör vårt moderna informationssamhälle.

Mer specifikt täcker kursen följande ämnen:

 • Lysdioder
 • Halvledarlasrar
 • Optiska förstärkare
 • Optiska detektorer
 • Solceller
 • Optiska modulatorer
 • Optoelektronisk integration
 • Displayteknik
 • Fotonik i belysning
 • Infraröda ljuskällor
 • Synlig och infraröd avbildning

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för uppbyggnad och funktionsprinciper för fotoniska komponenter.
 • beräkna och mäta prestanda hos fotoniska komponenter.
 • designa lämpliga fotoniska komponenter för att uppnå satta systemkrav, med hänsyn tagen till energibesparing och hållbar utveckling.
 • analysera tekniska begränsningar hos fotoniska komponenter och beskriva eventuella lösningar på dessa problem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom teknik och naturvetenskap samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F), samt godkända inlämningsuppgifter (INL1; 1 hp, betygsskala P/F) och laborationer (LAB1; 1 hp, betygsskala P/F). Betyget på TEN1 avgör betyget på kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Urban Westergren

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2403

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Richard Schatz (rschatz@kth.se)