Hoppa till huvudinnehållet

SK2411 Laserfysik 7,5 hp

Välkommen till Laserfysik kurs SK2411 !

Laser har blivit en av den viktigaste teknologier som används idag inom forskning, industri och konsumentprodukter. Laserfysik kursen SK2411 ska ge studenterna förståelse för de viktigaste underliggande principerna bakom laser, kommer att ge dig vägledning för moderna typer av lasrar och kommer att ge tillräcklig teoretisk och, även viktigare, praktisk kunskap för att designa och bygga verkliga fungerande lasrar. Betydande tonvikt under föreläsningarna kommer att placeras på olika tillämpningar av modern laserteknik. Studenterna kommer att kunna tillämpa direkt deras tidigare kunskaper i grundläggande fysik, elektromagnetiska vågor och kvantmekanik och se hur dessa kunskaper leder till slut till tekniska lösningar inom laserteknik som används inom många områden i den moderna världen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SK2411 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande kvantmekanisk behandling av material som ger förstärkning i olika lasersystem som t ex atomer, molekyler och fasta kroppar.

Grundkunskap om de komponenter som ingår i en laser.

Ljusets kvantegenskaper och dess växelverkan med materia.

De fysikaliska principerna för laserns funktion.

Kvantförstärkares och laserns grundläggande egenskaper.

Översikt över de viktigaste lasertyperna.

Lärandemål

Kursen beskriver laserns funktion och uppbyggnad. Teknologen ska efter kursen kunna:

  • förklara laserns funktion och uppbyggnad
  • redogöra för fysikaliska och teknologiska aspekter
  • beskriva de optiska komponenter som kan användas för att skräddarsy laserns egenskaper
  • relatera till ämnesområdena atom- och molekylfysik, fasta tillståndets fysik, kvantoptik samt fsikalisk optik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

SK2400 (Kvantelektronik inkl elektrooptik, 12 hp).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 5,5 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F), samt godkända laborationer (LAB1; 2 hp, betygsskala P/F).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2411

Ges av

Huvudområde

Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Valdas Pasiskevicius (vp@laserphysics.kth.se)

Övrig information

Ersätter SK2410.

Kursen genomförs i en helt engelskspråkig version, eller på begäran i en svenskspråkig version med litteratur på engelska om alla studenter är svensktalande.