Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SK2510 Den biologiska cellens fysik I 8,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan SK2510 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Cellens membran. Cellens elektriska och mekaniska egenskaper. Aktiv och passiv transport av vatten, joner och näringsämnen. Metoder för mätning av cellfysikaliska parametrar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenterna kunna:

 • beskriva de grundläggande fysikaliska principerna för cellens funktion avseende transport av joner och näringsämnen
 • definiera matematiska modeller för transport av vatten, joner och lösta ämnen i och igenom cellens membran
 • beskriva hur cellen reglerar vatten- och jonhomeostas samt hur den påverkas av cellens omgivning
 • beräkna cellmembranets potential och hur den varierar i olika situationer
 • utföra mätningar av olika cellfysikaliska parametrar med hjälp av mikroskopbaserade mätmetoder.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Matematik motsvarande B2, D2, E2, F2, M2, T2. Grundläggande kunskaper i fysik och termodynamik.

Engelska B/Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

SK2531 (Biomedicin för ingenjörer) samt SK2500 (Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi) rekommenderas, men är inte ett krav.

SK2530 (Introduktion till biomedicin för ingenjörer) samt SK2500 (Bildfysik med inriktning mot biomedicinsk mikroskopi) rekommenderas, men är inte ett krav.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 5 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F), inlämningsuppgifter (INL1; 1 hp, betygsskala P/F), samt godkända laborationer (LAB1; 2 hp, betygsskala P/F).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Bioteknik, Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Marina Zelenina, marinaz@kth.se

Övrig information

Kursen ges för sista gången VT18. Ersätts av SK2512.