Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SK2530 Introduktion till biomedicin 6,0 hp

This course is designed as a general introduction to cell biology to students with background in physics or mathematics, interested in the interdisciplinary field between physics/mathematics and biomedicine.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan SK2530 (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Anatomy (4 hours): Main structures and features of the human body (systems, organs, tissues).

Cell biology (4 hours): The structural components of the cells. Basic principles of cellular functions: transport, metabolism, signaling, reproduction.

Physiology (14 hours): Basic principles of the human body functions, covering the nervous system, respiration, digestion, immune and endocrine system, acid-base homeostasis, water and salt balance.

Lärandemål

The overall aim of the course is to give a general introduction to biomedicine to students with background in physics or mathematics, interested in the interdisciplinary field between physics/mathematics and biomedicine.

After the course the student should be able to:

  • in their future professional practice, successfully communicate with colleagues that have a biological background
  • describe the structure of the human body at the level of integrative systems, organs, tissues, and cells
  • recognize the major processes and structural constituents in the basis for neuronal signaling, respiration, immune defence, energy generation, regulation of acid-base and water-salt balance
  • identify the major processes and structures involved in the transport within the animal cells
  • classify the major driving forces for transport of various substances between the cells and extracellular space
  • understand the major processes that allow the organism to function as a whole (neuronal signaling, immune defense, hormone action)

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För fristående studerande krävs: 120 hp inom teknik och naturvetenskap eller motsvarande samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Inga förkunskaper förutom gymnasiebiologi krävs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

1. Despopoulos A., Silbernagl S., Color Atlas of Physiology, Thieme.

2. Alberts B.et al., Essential Cell Biology, Garland Science.

(Aktuell upplaga som används på kursen kommer att anslås på kursens hemsida senast fyra veckor före kursstart).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras med en skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Bioteknik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Marina Zelenina, marinaz@kth.se

Övrig information

Kursen motsvarar första delen av den mer omfattande kursen SK2531, Biomedicin för ingenjörer.