Hoppa till huvudinnehållet

SK2560 Nanofotonik och bionanofotonik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SK2560 (HT 2016–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen har utvecklats parallellt med snabbt fortskridande multidisciplinära forsknings- och teknikutvecklingar i nanofotonik och bionanofotonik, och behandlar tre huvudsakliga ämnen:

Del 1 Grundläggande kvantmekanik för ljus-materiainteraktion i nanostrukturer

 • Lokalisering av fotoner och elektroner
 • Ljuskällor och fotodetektorer

Del 2 Nanofotonik

 • Subwavelength ljus kontroll
 • Numerisk simulering av ljus-materiainteraktion i nanostrukturer

Del 3 Bionanofotonik: Nanoteknik för biofotonik

 • Ultrasnabba, ultra-intensiva, ultrakänsliga optisk avbildning
 • Kvantprickar i biosensing, bioimaging, and drug delivery

Lärandemål

 1. Kunna redogöra för och reflektera kring de grundläggande principerna för ljus-materiainteraktioner i nanostrukturer.
 2. Förstå och utvärdera vetenskapen biofotonik att generera och utnyttja ljus (fotoner) till bilden, upptäcka och manipulera biologiska material.
 3. Följa forskning och utveckling av nanobiofotonik för optisk sensing och diagnostik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Rekommenderade förkunskaper:

SK1102 Klassisk fysik, eller motsvarande kunskaper

SI1151 Kvantfysik, eller motsvarande kunskaper

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Y. Fu, Physical Models of Semiconductor Quantum Devices, Second edition, Springer, 2014


Detaljerade föreläsningsanteckningar med de senaste internationella forsknings- och utvecklingsaktiviteterna.

Dokument för inlämningsuppgifter.

Instruktioner till laborationer.

Kursreferensböcker

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig Examen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 4 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F), inlämningsuppgifter (INL1; 1 hp, betygsskala P/F) samt godkända laborationer (LAB1; 2,5 hp, betygsskala P/F).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Profile picture Jerker Widengren

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2560

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Haichun Liu

Övrig information

kursen kan komma att ställas in om det är färre än 5 studenter