SK2711 Miljöfysik 6,0 hp

Environmental physics

Kursen omfattar teoretiska och praktiska moment i solinstrålning, jordens kolcykel, fossil-, kärn-, och förnyelsebar energi, växthuseffekten, samt visar hur människan påverkar miljön. Konceptuell förståelse av relevanta fysikaliska mekanismer betonas särskilt.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Solens energi, kolcykeln, växthuseffekten, energi från fossila bränslen, värmemotorer, kärnkraft, fission-fusion, förnyelsebar energi från sol, vind, vatten, och biokällor, miljöföroreningar i luft och vatten, buller och brus, klimatförändringar, hållbar utveckling

Lärandemål *

Kursen omfattar teoretiska och praktiska moment i solinstrålning, jordens kolcykel, fossil-, kärn-, och förnyelsebar energi, växthuseffekten, samt visar hur människan påverkar miljön. Konceptuell förståelse av relevanta fysikaliska mekanismer betonas särskilt.

Studenten skall efter kursen kunna:

  • lösa problem rörande solinstrålning, jordens kolcykel, och växthuseffekten
  • analysera atmosfärens struktur och biosfärens strålningsbalans
  • utföra beräkningar avseende konventionell kolbaserad- samt kärnenergi
  • bedöma diverse källor av förnyelsebar energi – sol, vind, vatten, bio
  • analysera effekter av miljöföroreningar, människans miljöpåverkan, och hållbar utveckling.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Inledande kurser i termodynamik och modern fysik på bachelornivå eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Inledande kurser i termodynamik och modern fysik på bachelornivå eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Environmental Physics, Sustainable Energy and Climate Change, E. Boeker and R. van Grondelle, Wiley 2011 (3rd edition), samt eget undervisningsmaterial.

Kurslärobok finns som e-text (på engelska).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen: TEN, 6 hp, betygsskala A-F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Vladislav Korenivski

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2711

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Fysik, Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Vladislav Korenivski (vk@kth.se)