SK2755 Molekylär elektronik 7,5 hp

Molecular Electronics

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 1. Organiska halvledare och ledare för molekylär elektronik – begrepp och urval av organiska molekyler
 2. Injicering och transport av laddningar i mesoscopiska system
 3. Dynamiska redox system för enkelmolekylärt minne
 4. Komponenttillverkningsmetoder inklusive Langmuir-Blodget filmer
 5. Hopsättning av halvledare och molekylära nanotrådar
 6. Kontakter på enstaka molekyler
 7. Biologiinspirerade begrepp + biokemi- och kvantberäkningar
 8. Laddningsbärartransport i DNA baserade komponenter
 9. SPM teknik för detektion och förflyttning av molekyler
 10. CMOL  komponenter
 11. Labb-på-chip
 12. Nanofotonik

Lärandemål *

Kursen behandlar det framträdande området molekylärelektronik från grunden. Organiska halvledare blir en inledande del i kursen. Kursen kommer att förklara teori och praktik av diskreta och integrerade molekylära komponenter samt dess tillämpningar i olika områden. Framställning av olika funktioner som minne, logik etc. kommer att behandlas. Hur man ska kombinera lärdom från biologiska molekyler för att bygga upp molekylära elektroniska kretsar kommer också att behandlas. Nanofotonik kommer att introduceras som en integrerad del av molekylär elektronik.

Efter kursen skall eleven kunna:

 • Förstå fysiken bakom organiska halvledareBeräkna transportegenskaper hos mesoskopiska system
 • Identifiera molekyler som kan användas för olika funktioner i molekylär elektronik
 • Välja en lämplig metod för att tillverka en viss komponent
 • Utnyttja biomolekylernas beteende för molekylär elektronik

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kandidatexamen i fysik, elektroteknik eller ekvivalent program.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen kräver baskunskaper i fysik, kemi och materialvetenskap.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Övrig litteratur, artiklar och stenciler

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination består av tre delar: rapport, seminarium, och hemuppgifter. Studenten skall arbeta fram ett skriftligt material om ca. 5 sidor på det ämne som han/hon ska hålla ett seminarium. Hemuppgifterna är byggda på alla föreläsningar och seminarier. Seminarium och rapporten är ett krav för att få betyg Fx och uppåt. Förutom seminarium och rapport, måste eleven ha löst alla hemuppgifter. Andel rätt i hemuppgifterna ger följande betyg. F: < 60 %; Fx: 60 – 70%; E 71– 80%; D 81 - 85%; C: 86 – 90%; B: 91- 95% ; A: 96-100%

Övriga krav för slutbetyg *

Godkänt betyg på alla moment

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Sebastian Lourdudoss

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2755

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sebastian Lourdudoss (slo@kth.se)

Övrig information

Ersätter IM2653.