SK2811 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp

Fiber-optical Communication

IT-samhällets elektroniska motorvägar består av optiska fibrer. En optisk fiber kan i sig transportera tiotals terabit per sekund över hundratals kilometer. Den fiberoptiska kommunikationstekniken är etablerad men är samtidigt stadd i en snabb utveckling mot högre bithastigheter och mer komplexa nätverk. Kursen fiberoptisk kommunikation ger dig grunderna för att förstå dagens snabba utveckling, så att du som yrkesverksam ingenjör kan utnyttja fiberoptikens möjligheter. I kursen går vi igenom komponenter, såsom laserdioder, optiska fibrer, och mottagare både från systemmässiga och fysikaliska synpunkter. Vi lär oss också att dimensionera fiberoptiska system och beräkna bitfelssannolikhet. Språket är engelska.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Dielektriska vågledare: dämpning, våglängdsdispersion.

Ljuskällor: halvledarlaser, lysdiod, tillståndsekvationer, uteffekt, modulering, brus, laserförstärkare, chirp.

Detektorer: PIN-diod, lavinfotodiod, responsivitet, bandbredd, brus.

System: Direktdetekterande system, heterodyna system, dämpningsbegränsning, dispersionsbegränsning, signalberoende brus, additivt brus, bitfelssannolikhet, optiska nät, solitoner.

Lärandemål *

Kursen ger grundläggande kunskaper om fiberoptiska komponenter, länkar och system. Från den fysikaliska beskrivningen av komponenterna härleds deras systembeskrivande parametrar och med dessa som grund dimensioneras digitala fiberoptiska länkar och system.

Efter genomgången kurs ska deltagarna:

  • Förstå, beskriva, analysera, jämföra de viktiga komponenterna ljuskällor, fibrer och detektorer både i fysikaliskt och systemmässigt hänseende.
  • Kunna dimensionera digitala fiberoptiska länkar sytems

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kandidatexamen i fysik, elektroteknik eller ekvivalent examen

Rekommenderade förkunskaper

Det förväntas att eleven är förtrogen med:
- Vågledare: Vågekvationen och modbegreppet
- Halvledarelektronik: p-n-junction
- Kretsteori: Impulsresponse, faltning, överföringsfunktion hos linjära system.
- Signalteori: Autokorrelationsfunktion, spektraltäthet

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Agrawal: ”Fiber-Optic Communication Systems”, third edition, Wiley 2002. Övrig kurslitteratur är exempelsamling, extentor och laborationsanvisningar

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • LAB1 - Laborationskurs, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

En skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp). Godkänd laborationskurs (LAB1; 1.5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Urban Westergren

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Richard Schatz (rschatz@kth.se)

Övrig information

Ersätter IO2653