Hoppa till huvudinnehållet

SK2811 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp

IT-samhällets elektroniska motorvägar består av optiska fibrer. En optisk fiber kan i sig transportera tiotals terabit per sekund över hundratals kilometer. Den fiberoptiska kommunikationstekniken är etablerad men är samtidigt stadd i en snabb utveckling mot högre bithastigheter och mer komplexa nätverk. Kursen fiberoptisk kommunikation ger dig grunderna för att förstå dagens snabba utveckling, så att du som yrkesverksam ingenjör kan utnyttja fiberoptikens möjligheter. I kursen går vi igenom komponenter, såsom laserdioder, optiska fibrer, och mottagare både från systemmässiga och fysikaliska synpunkter. Vi lär oss också att dimensionera fiberoptiska system och beräkna bitfelssannolikhet. Språket är engelska.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SK2811 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Dielektriska vågledare: dämpning, våglängdsdispersion.

Ljuskällor: halvledarlaser, lysdiod, tillståndsekvationer, uteffekt, modulering, brus, laserförstärkare, chirp.

Detektorer: PIN-diod, lavinfotodiod, responsivitet, bandbredd, brus.

System: Direktdetekterande system, heterodyna system, dämpningsbegränsning, dispersionsbegränsning, signalberoende brus, additivt brus, bitfelssannolikhet, optiska nät, solitoner.

Lärandemål

Kursen ger grundläggande kunskaper om fiberoptiska komponenter, länkar och system. Från den fysikaliska beskrivningen av komponenterna härleds deras systembeskrivande parametrar och med dessa som grund dimensioneras digitala fiberoptiska länkar och system.

Efter genomgången kurs ska deltagarna:

  • Förstå, beskriva, analysera, jämföra de viktiga komponenterna ljuskällor, fibrer och detektorer både i fysikaliskt och systemmässigt hänseende.
  • Kunna dimensionera digitala fiberoptiska länkar sytems

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/Engelska 6 

Kandidatexamen i fysik, elektroteknik eller ekvivalent examen

Rekommenderade förkunskaper

Det förväntas att eleven är förtrogen med:
- Vågledare: Vågekvationen och modbegreppet
- Halvledarelektronik: p-n-junction
- Kretsteori: Impulsresponse, faltning, överföringsfunktion hos linjära system.
- Signalteori: Autokorrelationsfunktion, spektraltäthet

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationskurs, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp). Godkänd laborationskurs (LAB1; 1.5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2811

Ges av

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Richard Schatz (rschatz@kth.se)

Övrig information

Ersätter IO2653