SK2813 Laserteknik 7,5 hp

Laser Engineering

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Laser, laserstråle, optisk resonator, spontan emission, stimulerad emission, förstärkande medium, pumpning, pulslaser, fastatillståndslaser, gas laser, halvledarlasrar.

Lärandemål *

Efter kursen ska kursdeltagarna ha:

 • förklarat hur laser fungera.
 • identifierat grundläggande komponent av laser.
 • beskrivit egenskaper av en laserstråle.
 • beskrivit, analyserat och designat ett enkelt resonator system.
 • analyserat och räknat lasringsvillkor i förstärkande medium.
 • beskrivit pumpningsmetoder av laser.
 • identifierat olika typer av laser.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kandidatexamen i fysik, elektroteknik eller ekvivalent examen

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Orazio Svelto, ”Principles of Lasers”, 5th ed, Springer, 2010 (ISBN: 978-1-4419-1301-2).

E-bok: http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4419-1302-9/page/1

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt godkända laborationer

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Ersätter IO2659