SK2813 Laserteknik 7,5 hp

Laser Engineering

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Laser, laserstråle, optisk resonator, spontan emission, stimulerad emission, förstärkande medium, pumpning, pulslaser, fastatillståndslaser, gas laser, halvledarlasrar.

Lärandemål *

Efter kursen ska kursdeltagarna ha:

 • förklarat hur laser fungera.
 • identifierat grundläggande komponent av laser.
 • beskrivit egenskaper av en laserstråle.
 • beskrivit, analyserat och designat ett enkelt resonator system.
 • analyserat och räknat lasringsvillkor i förstärkande medium.
 • beskrivit pumpningsmetoder av laser.
 • identifierat olika typer av laser.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kandidatexamen i fysik, elektroteknik eller ekvivalent examen

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Orazio Svelto, ”Principles of Lasers”, 5th ed, Springer, 2010 (ISBN: 978-1-4419-1301-2).

E-bok: http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4419-1302-9/page/1

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt godkända laborationer

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde *

Teknisk fysik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter IO2659