Hoppa till huvudinnehållet

SK2904 Kvantmaterial 7,5 hp

Denna kurs behandlar framtidens kvantmaterial där kontroll av elektroners spin öppnar upp för en telmologisk generation, "kvant-åldern". Deras unika materialegenskaper kommer att beskrivas tillsammans med en fysikalisk beskrivning för hur dessa egenskaper uppstår, samt hur dessa material har potential till att skapa nya tekniska möjligheter och lösningar för ett hållbart samhälle. Vidare kommer kursen att redogöra de viktigaste experimentella karakteriseringsmetoder som används för att förstå dessa komplexa material ned till en subatomär nivå.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SK2904 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs behandlar en serie av framtidens viktiga kvantmaterial. Deras unika egenskaper kommer att redogöras för, en fysikalisk beskrivning till hur dessa egenskaper uppstår, samt hur och varför dessa material har potential till att öppna nya tekniska möjligheter i framtiden. Vidare kommer kursen att behandla de viktigaste och mest kraftfulla experimentella karakteriseringsmetoder som används för att förstå dessa komplexa material ned till en subatomär nivå. Speciell fokus läggs på metoder som används vid storskaliga forskningsanläggningar såsom MAX IV och ESS.

Lärandemål

Efter avklarad kurs skall studenterna kunna:

  • beskriva olika kvantmaterials egenskaper samt förklara den fysikaliska bakgrunden till dessa unika egenskaper. 
  • förklara hur dessa material kan användas i framtidens tekniska tillämpningar.
  • analysera hur nya kvantmaterial kan påverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle.
  • bedöma vilka experimentella metoder som lämpar sig bäst för att karakterisera kvantmaterials egenskaper.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom teknik och naturvetenskap samt kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Forskningsartiklar samt material från institutionen. Detaljerade information om ytterligare litteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektarbete, 5,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt projektarbete (PRO1) samt godkänd laboration (LAB1). Betyget på PRO1 avgör betyget på kursen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Martin Månsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2904

Ges av

SCI/Tillämpad fysik

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Martin Månsson (condmat@kth.se)