Hoppa till huvudinnehållet

SK2905 Supraledning och andra kvantvätskor 7,5 hp

Kursen tar i huvudsak upp grundläggande teorier och begrepp inom supraledning samt deras koppling till supraledande tillämpningar. Den ger dessutom en kort introduktion till andra sorters kvantvätskor som exempelvis supraflytande helium och Bose-Einstein-kondensat.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SK2905 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Fysikaliska egenskaper hos supraledare, Londons teori, vortexar i typ-Il supraledare, vortexdynamik, Beans modell, Josephsonövergångar, kvantinterferens, SQUID, Ginzburg-Landaus teori, BCS-teorin, tillämpningar av supraledning, introduktion till andra typer av kvantvätskor (supraflytande helium och Bose-Einstein kondensat).

Lärandemål

Studenten ska efter kursen kunna:

  • tillämpa fundamentala teorier och begrepp inom supraledning
  • analysera och värdera supraledande tillämpningar
  • tillämpa grundbegreppen för andra kvantvätskor

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/Engelska 6 

Avklarad kurs S11146 Vektoranalys samt S11155 Teoretisk fysik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • IMU1 - Inlämningsuppgifter med avslutande muntlig tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO1 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ja

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SK2905

Ges av

Huvudområde

Teknisk fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Magnus Andersson, magnusan@kth.se

Övrig information

Ersätter SK2759