Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalTB0023 Kemi för basår, distans med campusträffar I 9,0 fupAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan TB0023 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering.
 • Kemisk bindning och dess inverkan på till exempel förekomst, egenskaper och användningsområden för organiska och oorganiska ämnen.

Reaktioner och förändringar

 • Syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet och buffertverkan.
 • Redoxreaktioner, inklusive elektrokemi.
 • Fällningsreaktioner.
 • Energiomsättningar vid fasomvandlingar och kemiska reaktioner.

Stökiometri

 • Tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner.
 • Substansmängdsförhållanden, koncentrationer, begränsande reaktanter och utbyten vid kemiska reaktioner.

Analytisk kemi

 • Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel reagens och titrering.

Lärandemål

Kursens mål är att göra studenten väl förberedd inför ingenjörsstudier på KTH och ge studenten förståelse för kemi i den värld vi lever i.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 1. Laborationer
  Kunna genomföra experimentella undersökningar på delar av kursinnehållet med tillfredsställande noggrannhet och på ett ur säkerhets- och miljöhänseende tillfredsställande sätt, samt bearbeta, redovisa och tolka resultat och redogöra för detta både muntligt och skriftligt.(Lärandemål 1, examineras i momentet ”Laboration”.)
 2. Modeller
  Förstå och kunna förklara olika materias kemiska och fysikaliska egenskaper utifrån modeller om atomens och ämnens uppbyggnad och med hjälp av det periodiska systemet.
  (Lärandemål 2, examineras i momentet ”Tentamen”.)
 3. Reaktioner
  Ha kunskap om olika typer av kemiska reaktioner samt kunna skriva balanserade reaktionsformler för dessa.
  (Lärandemål 3, examineras i momentet ”Tentamen”.)
 4. Beräkningar
  Kunna utföra kemiska beräkningar för ämnen i olika aggregationsformer, lösningar och vid kemiska reaktioner.
  (Lärandemål 4, examineras i momentet ”Tentamen”.)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

• Stig Andersson, Artur Sonesson ,mfl. Gymnasiekemi 1 ISBN 978-91-47-08557-6

Böcker skrivna med fetstil behöver köpas direkt, de övriga används först andra terminen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0 fup, betygsskala: P, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 7,0 fup, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Slutbetyg erhålls om samtliga examinationsmoment är godkända. Slutbetyget baseras på poängsumman på tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Ahlén

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb TB0023

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Förberedande nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd