Senast ändrad: 2015-03-18
Godkänd: 2015-03-18

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2013-2014. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2-3. Se alltid www.kth.se/utbildning  om information om senast fastställda utbildningsplan.

Utbildningsplanen fastställd av skolchefen på skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad 2012-10-01

Gäller för antagna till utbildningen from HT 2013

Gällande kurslista finns i bilaga 1

  Utöver det som specificerats i högskoleförordningen för en teknologie kandidatexamen skall studenterna på programmet uppnå följande mål:

Kunskap och förståelse

  • Tillgodogöra sig en specialiserad utbildning som innehåller djupa fackkunskaper inom ekonomi, informationsteknik, juridik och matematik för att kunna arbeta med kvalificerade uppgifter inom fastighetssektorn.

Färdigheter och förmågor

  • Utveckla en mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt med företrädare för fastighetssektorn.
  • Utveckla en god förmåga att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen inom fastighets- området, både med avseende på praktiskt arbete samt forskningsfronten inom området.
  • Utveckla en god förmåga att självständigt, och i grupp, kunna omsätta kunskaper i praktisk handling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kandidatprogrammet skall ge studenterna:

·      En djup kunskap om fastighetssektorns roll i samhällsbyggandet och hur den kan medverka till att långsiktigt bygga ett hållbart samhälle.

·       En god kunskap om rättssystemet som legal infrastruktur för fastighetssektorn.

·       Förutsättningar för att göra komplexa bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter för olika typer av projekt inom området fastighetsutveckling och fastighetsförmedling.

·       En god förmåga att genom inhämtade kunskaper kunna bedöma hur den egna kompetensen skall utvecklas på sikt och upprätthållas.

Fullständig information om examenskrav för kandidatexamen finns i KTHs lokala examensordning, http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examina/lokala-foreskrifter-for-examina-pa-grundniva-och-avancerad-niva-lokal-examensordning-1.27227