Senast ändrad: 2014-03-04
Godkänd: 2014-03-04

Informations- och kommunikationsteknik är en av de starkaste drivkrafterna för förändringar i dagens samhälle. Internet, datorer och mobil kommunikationsteknik påverkar samhället i grunden även på en global skala. Förändringarna leder till nya produkter och marknader inom t.ex mobila tjänster, tele- och datakommunikation, medicinteknik, fordonsindustri, produktutveckling eller datorspelkonstruktion. Tekniken öppnar också nya möjligheter till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Programmet syftar till att ge den studerande en god grund för framtida arbete inom dessa arbetsmarknader med arbetsuppgifter inom utveckling, utvärdering och införande av ny data-, informations- och kommunikationsteknik men också för fortsatta studier inom området på Masternivå vid svenska eller utländska universitet.  Genomgånget program ger också möjlighet att söka antagning till högre årskurs på civilingenjörsprogrammen i Informationsteknik och Datateknik vid KTH.

Särskiljande drag för programmet är:
Satsning på utveckling av matematikkurserna. En speciell satsning har gjorts för att utveckla matematikkurser med ny pedagogik och syn på vad den studerande skall använda matematiken till. Matematikkurserna inom programmet prioriterar förståelse för hur man använder matematiken som ett ingenjörsmässigt verktyg för modellering och utvärdering av tekniska system. I kurserna använder man också matematisk programvara för att utföra en del av beräkningarna istället för att räkna allt för hand.
- Ändrad särskild behörighet. Förändringen av matemtikundervisningen gör att behörighetskraven kunnat ändras så att även den som inte läst naturvetarprogrammet på gymnasiet kan vara behörig att söka programmet och på så sätt skaffa sig en kvalificerad utbildning inom teknikområdet.

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning skall studenten:

  • visa kunskap och förståelse inom området informations- och kommunikationsteknik, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, och
  • tillägna sig fördjupade kunskaper inom vald inriktning samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdigheter och förmågor

Efter genomgången utbildning skall studenten:

  • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
  • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom informations- och kommunikationsteknikområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen i Informations- och kommunikationsteknik skall studenten:

  • visa förmåga att inom informations- och kommunikationsteknikområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Fullständig information om examenskrav för teknologie kandidatexamen finns i KTHs lokala examensordning beskriven i KTHs regelverk