Hoppa till innehåll

Ett samlat och mer strategiskt HR-stöd

poträtt på blond kvinna
Annica Fröberg, chef för personalavdelningen.

Ett samlat HR blir också ett starkare HR och jag ser nya utvecklingsmöjligheter och arbetssätt när vår avdelning växer från 46 till 120 personer. Det kommer att gagna hela KTH och allas vår arbetsmiljö på sikt.

I enlighet med universitetsdirektörens beslut om samorganisering och omplacering av personal blir vi nu många fler från 1 april. Det känns jättekul och jag välkomnar nya perspektiv och erfarenheter som blandas med andra där vi tillsammans kan få och skapa en helhetsbild av HR-frågor över hela KTH.

Det kommer generera mer rörlighet, göra att HR-stödet kommer närmare verksamheten och vi kan tillämpa best practice kring frågor från hela verksamheten. Vi kan bygga ett HR-stöd som också blir mer strategiskt och kanske mindre enkom adminstrativt.

Förutsättningarna på skolorna kring hur man arbetar med HR är olika. Men genom samorganiseringen kan vi nu skapa en gemensam bild och tolkning av vart vi ska för att stötta KTH:s verksamhet på bästa sätt oavsett om det gäller arbetsmiljö, arbetsrätt, resehantering, personalekonomi och rekryteringar till exempel. Samtidigt som stödet anpassas efter de behov som finns inom utbildning och forskning.

Jag skulle också vilja påpeka att liksom tidigare är HR en avdelning och funktion som också i framtiden har möjlighet att arbeta än mer förebyggande. Men det är viktigt att den som funderar på en personalfråga av något slag då kommer till oss i tid – innan det ens blivit ett ärende. Mycket kan lösas i ett tidigare skede och då är timingen väldigt viktigt. Så som sagt:

Välkomna till HR!

Annica Fröberg, chef för personalavdelningen.

Dialog och samarbete vägen framåt

Kvinna med halvlångt hår och glasögon.
Johanna Stellan, administrativ chef på ABE och projektledare för samroganiseringen av HR, ekonomi och kommunikation.

När vi inom kort går in i behovsanalysfasen (fas 2) i arbetet med att samorganisera  HR, Ekonomi och Kommunikation och skapa ett starkt ledningsstöd på skolorna, blir beaktandet av olika behov och perspektiv än mer viktigt och samarbetet avgörande. Bara tillsammans kan vi skapa en stark grund att bygga på när vi nu planerar hur verksamhetsstödet bäst ska organiseras framåt.

En viktig del är det nära samarbetet med arbetstagarorganisationerna och HR. Genom att arbeta tillsammans för att ge allas röster möjlighet att höras, navigera genom komplexa frågor och säkerställa en god arbetsmiljö skapar vi de bästa förutsättningarna för det fortsatta utvecklingsarbetet. Det är inte bara viktigt för en positiv och stödjande arbetsmiljö utan för att kunna ta välgrundade beslut för en framtida organisation som reflekterar verksamhetens behov.

Just nu pågår riskbedömningar som ett verktyg för att kunna identifiera och hantera potentiella utmaningar med omorganisationen. Dessa sker både centralt och lokalt på skolorna. Det är viktigt att fånga upp och adressera risker tidigt, och samtidigt öppna upp för många olika idéer kring lösningar och nya möjligheter som stärker vår verksamhet.

Nästa steg är behovsanalyser med utgångspunkt i verksamhetens behov. Dessa kommer att ligga till grund för hur vi framåt organiserar oss inom respektive stödområde.

Vi arbetar tillsammans med fokus på vårt gemensamma mål; att förbättra och effektivisera vårt arbete. Genom att samarbeta effektivt, lyssna på varandra och ta tillvara olika gruppers expertis kan vi ge ett verksamhetsnära och effektivt stöd till alla våra kollegor och studenter både under och efter omorganisationen.

Johanna Stellan, administrativ chef på ABE och projektledare för samorganiseringen av HR, ekonomi och kommunikation inom VS.

Årsredovisningen ger en fantastisk överblick

Man med glasögon.
Fredrik Oldsjö, chef för ledningskansliet och biträdande universitetsdirektör.
Den 20 februari var en speciell dag: då lämnade vi in KTH:s årsredovisning för 2023 och budgetunderlag för 2025-2027.

Årsredovisningen är ett fantastiskt samarbete mellan alla avdelningar som pågår under flera månader. Allt för att försöka ge en så korrekt och tydlig bild som möjligt av KTH:s verksamhet. Även om fokus är på de saker som vi som myndighet är skyldiga att redovisa ger årsredovisningen en fantastisk överblick av KTH:s fascinerande verksamhet. 2023 kan vi exempelvis glädja oss över att antalet doktorander ökar igen, att våra forskare dragit in mer medel från Vetenskapsrådet än någonsin och att vi startar upp den unika nationella satsningen på Cybercampus Sverige.

I budgetunderlaget ger vi en prognos över verksamheten för kommande år. Vi har ett tufft ekonomiskt läge just nu, men genom de ansträngningar som hela organisationen gör kommer vi att kunna vända utvecklingen inom några år.

Budgetunderlaget ger också möjlighet att ge inspel till regeringen kring strategiskt viktiga frågor. Vi lyfter behovet av högre ersättning för vår utbildning och visar att KTH kan bidra med mycket inom regeringens satsningar på utbildning inom teknik och naturvetenskap. Vi lyfter också vikten av ökade basanslag för forskning och behovet av olika satsningar på forskningsinfrastrukturer. Men vår viktigaste fråga är de galopperande lokalkostnaderna och nödvändigheten av att regeringen ändrar systemet med marknadshyror som slår så mycket hårdare för KTH i och med Stockholms höga hyresnivåer.

Vill du ha en bra bild av vad KTH är idag och viktiga strategiska frågor för KTH: läs årsredovisningen och budgetunderlaget!

Fredrik Oldsjö, chef för ledningskansliet och biträdande universitetsdirektör.

Ett tryggt, säkert och medvetet KTH

Kvinna framför mur.
Christina Boman, säkerhets- och säkerhetsskyddschef på KTH.

Jag roade mig med att titta igenom vilka ärenden som kommit in sedan jag började på KTH i april 2023. En hel del förväntade händelser som till exempel stölder, inbrott och skadegörelse. Det är inte ovanligt, vi är en stor myndighet på flera geografiska platser.

Hot, demonstrationer, brand och hat på olika plattformar mot både anställda och studenter är också ärenden som jag har hanterat under året.

Jag har arbetat med säkerhet i många år och vet att det är en värld som finns på de flesta ställen där många människor ska interagera tillsammans. Där finns också stora värden både ekonomiskt och akademiskt och många livsöden som står på spel. Det tar ibland fram sämre sidor hos människan.

Mitt jobb, tillsammans med mina medarbetare, är att se till att vi får en tryggare, säkrare och mer medveten plats att visats på, att KTH ska bli starkt i det. Det finns många saker att ta till för att höja nivån av det jag kallar för säkerhetskultur. Det första är att prata om att den finns och behövs för att vi ska ha en bra studiemiljö och arbetsmiljö.

Utöver att prata om säkerhetskultur så behöver vi vara några fler som löser de händelser som dyker upp på KTH. Därför finns sedan januari i år en avdelning där de flesta rekryterats och är på plats. Det innebär att vi kan finnas på fler ställen och arbeta bredare med att nå ett tryggare, säkrare och mer medvetet KTH.

Christina Boman, säkerhets- och säkerhetsskyddschef

Lagom är en konst

Porträtt Marie Larsson
Marie Larsson, administrativ chef på CBH.

Det känns verkligen att vi är i en ny fas i verksamhetsstödet. Efter några år ”i väntan på förändringen” börjar saker falla på plats och det blir mer tydligt hur vi ska arbeta tillsammans för att kunna vara ett bra stöd för verksamheten på våra institutioner.

Frågor sorteras i olika ansvarsområden och förhoppningsvis kommer vi snart att se ett mer effektivt samarbete inom fler områden.

Till exempel startar vi ett spännande arbete med skolornas nya fakultetsnämnder där de första stegen är att bygga ledningskanslierna och där vi tar stöd och lär av varandra inför planeringen av de första mötena. Det är tydligt att vi måste fortsätta utveckla arbetssätt för beredning av frågor och beslut så att våra beslutsfattare på både skol- och institutionsnivå känner sig trygga med de underlag varpå viktiga beslut ska fattas.

I en tid av förändring och när det kan kännas som allt ifrågasätts är det bra med lite perspektiv och tanke på vårt uppdrag. Det är viktigt för oss att känna att vi bidrar och att vi fokuserar på rätt saker så att våra lärare och forskare får det stöd de behöver i vardagen.

Jag var på avtackning av en mycket uppskattad kollega som arbetat länge inom administrationen. I tacktalet sammanfattades hennes bidrag som konsten att göra precis lagom. Det är potentiellt lätt att göra för lite och det är alltid lätt att göra för mycket. Lagom är utmaningen och dit bör vi sträva för en effektiv och smidig administration.

Marie Larsson, adminstrativ chef CBH.