Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

DD1354 Modeller och simulering 6.0 credits

Kurs-PM VT 2021-60207

Version 1 – 2021-05-28 16:15:07

Kursomgång

modsim21 (Startdatum 2021-01-18, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

EECS/Datavetenskap

Kurs-PM VT 2021

Presentation av kursen

Detta är en kurs som behandlar matematiska modeller, numeriska metoder och algoritmer för datorsimulering. Modellering och simulering blir allt viktigare inom vetenskap och teknik, och används också inom underhållning som fysikmotorer för dataspel. Grundläggande matematiska modeller som partikelsystem och mass-fjäder system presenteras i form av ordinära differentialekvationer. Kursen fokuserar på praktiska aspekter som metoder och algoritmer, samt implementering av dessa som datorprogram. I kursen ingår ett projekt där metoderna används för att modellera något problem från verkligheten, en filmscen eller bygga ett dataspel.

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version VT 2021

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande idéer och begrepp: partikel-modell, mass-fjädermodell, ordinär differentialekvation, stabilitet, system av icke-linjära ekvationer.

Algoritmer och programmering: tidsstegning för lösning av generell ordinär differentialekvation, fixpunktsiteration, Newtons metod.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • formulera partikelmodeller och massfjädersystem som system av ordinära differentialekvationer, lösningsmetoder för system av linjära och ickelinjära ekvationer och generell tidsstegningsmetod för lösning av system av ordinära differentialekvationer
 • konstruera datorprogram för datorsimulering med ordinära differentialekvationer, begynnelsevillkor, tidsstegning och stabilitet
 • implementera visualiseringar för datorsimulering
 • definiera och undersöka ett problem med datorsimulering, ordinära differentialekvationer, lösningsmetoder för system av linjära och icke-linjära ekvationer, och/eller generell tidsstegningsmetod för lösning av system av ordinära differentialekvationer, och visualisera resultaten.

Detaljplanering

Läraktivitet Innehåll Förberedelse
   
   
   


Schema VT-2021-741

Förberedelser inför kursstart

Rekommenderade förkunskaper

Kurser i envariabelanalys motsvarande SF1625, algebra och geometri motsvarande SF1624, och numeriska metoder motsvarande SF1547.

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laborationer, 2,0 hp, Betygsskala: P, F
 • PROA - Projekt, 3,0 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENA - Skriftlig tentamen, 1,0 hp, Betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Avsnittet nedan kommer inte från kursplanen:

Laborationer ( LABA )

Projekt ( PROA )

Skriftlig tentamen ( TENA )

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Startdatum

2021-01-18

Kursomgång

 • modsim21 VT 2021-60207

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

EECS/Datavetenskap

Kontakter